KURS INSTRUKTORA judo w Warszawie, KURS NA INSTRUKTORA judo w Warszawie

Jak zostać instruktorem sportu lub instruktorem rekreacji ruchowej? Należy ukończyć KURS INSTRUKTORSKI!!!

Zajęcia ruchowe z dziećmi, młodzieżą  i dorosłymi osobami mogą prowadzić osoby posiadające uprawnienia instruktorskie (legitymacje instruktora sportu lub instruktora rekreacji ruchowej). Prowadzenie zajęć bez uprawnień niesie za sobą poważne skutki prawne załamania ustawy i rozporządzeń, narażeniem zdrowia i życia osób biorących udział w tych zajęciach (przepisy kodeksu cywilnego i karnego).

 

Dotyczy to każdego rodzaju zajęć ruchowych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne (kluby, gminy) oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, prowadzących w obiektach, na terenach zamkniętych i w środowisku otwartym, w sposób stały i sezonowy, nieodpłatnie i za odpłatnością, jednorazowo jak i w zorganizowanej działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej w zakresie:
1) zajęć, podczas których prowadzone są różne formy rekreacji ruchowej,
2) innych form aktywnego wypoczynku rekreacyjno-sportowego, a w szczególności: biwaków, obozów, rajdów, zlotów, spływów, turniejów, festynów i zawodów amatorskich.

 

Jeśli jesteś aktywny, lubisz sport i umiesz zarazić swoją pasją innych możesz zostać instruktorem sportu i rekreacji. Nie musisz kończyć studiów wychowania fizycznego, żeby mieć tytuł zawodowy do pracy w sporcie lub rekreacji. Specjalistyczne kursy instruktorskie, kursy trenerskie lub kursy menedżerskie prowadzone przez Polską Akademię Sportu pozwolą Ci uzyskać przydatne uprawnienia do pracy. ZAPRASZAMY!

Jak zostać instruktorem?

 

kursy instruktorskie  Strefa dla kursantów 
  Oferty pracy dla instruktorów
  Absolwenci naszych kursów 

kursy na instruktorów sportu i rekreacji ruchowej

KURSY INSTRUKTORSKIE SPORTU i REKREACJI, SZKOLENIA, KURSY TRENERSKIE I KURSY MENEDŻERSKIE


kurs na instruktora sportu judo w Warszawie

od 6 września do 22 września 2013

9 intensywnych dni = 3 x piątek, sobota, niedziela po 8 h dziennie

jest to kurs instruktora sportu, specjalność: JUDO

ORGANIZATORZY:

  • Polska Akademia Sportu www.kursyinstruktorskie.edu.pl - prowadzi kursy dla dorosłych w zakresie uprawnień instruktora sportu, trenera sportu, instruktora rekreacji ruchowej, trenera osobistego (personalnego), menedżera sportu oraz instruktora odnowy biologicznej. Podstawa prawna: ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dziennik Ustaw 2010 nr 82 poz. 537)


1.
      Uprawnienia kursu instruktora judo

Po zaliczonym kursie i zdanym egzaminie instruktorskim kursant otrzymuje legitymację instruktora sportu wg wzoru. Absolwent kursu uzyskuje uprawnienia zawodowe ZGODNE Z USTAWĄ O SPORCIE oraz rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Legitymacja wystawiana jest max. w ciągu 2-3 TYGODNI od zdania egzaminu! Dodatkowo absolwent otrzymuje zaświadczenie o uzyskaniu kwalifikacji zawodowych instruktora oraz CERTYFIKAT INSTRUKTORSKI w języku angielskim ze szczegółowym programem kursu, numerem, podpisem i pieczęcią, umożliwiającym podjęcie legalnej pracy we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

Kurs instruktora judo przygotowuje kursantów do pracy w klubach, ośrodkach wypoczynku, na obozach sportowych i koloniach, prowadzenia zajęć w ramach lekcji wychowania fizycznego (podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli). Kurs może być też doskonałym odświeżeniem i usystematyzowaniem wiadomości dla osób już prowadzących zajęcia.

Wszystkie legitymacje wydaje Rektor Polskiej Akademii Sportu, następnie są one rejestrowane w bazie absolwentów i mogą być honorowane  we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Legitymacja instruktorska jest dokumentem uprawniającym do pracy w charakterze instruktora!

 Format 147 x 99 mm, wykonanie na papierze białym, oprawa twarda, imitacja skóry w kolorze czerwonym.

rozmiar i wygląd legitymacji wg rozporządzenia www.msport.gov.pl

 

 

2. Struktura kursu instruktora judo  w Warszawie

 

• Część ogólna kursu (teoria) – 100 godzin lekcyjnych (75 godzin zegarowych). Zajęcia z części ogólnej będą się odbywały w formie e-learningowej (materiały na stronie internetowej). Ta cześć kończy się egzaminem ogólnym (pisemnym opisowym). Przysługuje 1 bezpłatna poprawka w wyznaczonym przez PAS terminie. Część ogólna obejmuje przedmioty podstawowe i kierunkowe (m.in. anatomia ogólna, anatomia czynnościowa aparatu ruchu, fizjologia człowieka, pedagogika, psychologia, pierwsza pomoc przedmedyczna, teoria sportu i treningu sportowego, metodyka wychowania fizycznego, teoria rekreacji ruchowej, fizjologia wysiłku fizycznego, prawo w sporcie, emisja głosu, korektywa i kompensacja, żywienie i dietetyka, itp.). Materiały i zagadnienia egzaminacyjne dostępne są na stronie internetowej www.kursyinstruktorskie.edu.pl, zakładka strefa dla kursantów. Login i hasło podane będzie na pierwszych zajęciach.
Z tej części zwolnieni są:
- absolwenci studiów wyższych (licencjackich, magisterskich i podyplomowych) kierunku „wychowanie fizyczne” lub „sport”
- instruktorzy sportu innych dyscyplin i specjalności z państwową legitymacją instruktorską uzyskaną w latach 27.06.1997 – 23.08.2013 na podstawie rozporządzeń Ministra właściwego do spraw sportu
- absolwenci części ogólnej kursu instruktora sportu, którzy uzyskali państwowe zaświadczenie w latach 27.06.1997 – 23.08.2013 na podstawie rozporządzeń Ministra właściwego do spraw sportu
- osoby które zdały w PAS egzamin pisemny z części ogólnej.

  
• Część specjalistyczna (teoria i praktyka) - 150 godzin lekcyjnych (112,5 godzin zegarowych):
• Ćwiczenia, wykłady, warsztaty – 72 godziny lekcyjne (54 h zegarowych). Ta część kończy się egzaminem specjalistycznym. Przysługuje 1 bezpłatna poprawka w wyznaczonym przez PAS terminie. Szczegółowe wymagania egzaminacyjne, zasady uczestnictwa w zajęciach i odrabiania nieobecności podane będą na pierwszych zajęciach.
• Praca własna kursanta i samokształcenie - 48 h lekcyjnych (36 h zegarowych) - przyswojenie i analiza wskazanej literatury specjalistycznej, stron internetowych, obserwacja i analiza imprez sportowych, realizacja przez kursantów wyznaczonych zadań: np. opracowanie regulaminów zawodów sportowo - rekreacyjnych, przygotowanie konspektów na podane tematy, opracowanie programu obozu sportowego, itp. Kierownik kursu na pierwszych zajęciach omawia warunki zaliczenia i rodzaj wykonywanych zadań.
• Praktyki instruktorskie - w liczbie 30 h lekcyjnych (22,5 zegarowych) odbywane są w trakcie kursu (lub w terminie 3 miesięcy po kursie) w dowolnie wybranym przez siebie klubie sportowym lub rekreacyjnym. Zakres praktyk: hospitowanie zajęć prowadzonych przez instruktorów klubu, demonstrowanie ćwiczeń, asystowanie instruktorom, prowadzenie rozgrzewki oraz fragmentów zajęć. Zaliczeniem praktyk i warunkiem wydania legitymacji instruktorskiej jest złożenie wypełnionego dziennika z wymaganymi pieczęciami i podpisami. Dziennik praktyk instruktorskich i skierowanie na praktykę można pobrać ze strony internetowej www.kursyinstruktorskie.edu.pl, zakładka strefa dla kursantów. Login i hasło podane będzie na pierwszych zajęciach.

  

• Część specjalistyczna (teoria i praktyka) - 150 godzin lekcyjnych (112,5 godzin zegarowych):

    • Ćwiczenia, wykłady, warsztaty – 72 godziny lekcyjne (54 h zegarowych). Ta część kończy się egzaminem specjalistycznym. Przysługuje 1 bezpłatna poprawka w wyznaczonym przez PAS terminie. Szczegółowe wymagania egzaminacyjne, zasady uczestnictwa w zajęciach i odrabiania nieobecności podane będą na pierwszych zajęciach.

    • Praca własna kursanta i samokształcenie - 48 h lekcyjnych (36 h zegarowych) - przyswojenie i analiza wskazanej literatury specjalistycznej, stron internetowych, obserwacja i analiza imprez sportowych, realizacja przez kursantów wyznaczonych zadań: np. opracowanie regulaminów zawodów sportowo - rekreacyjnych, przygotowanie konspektów na podane tematy, opracowanie programu obozu sportowego, itp. Kierownik kursu na pierwszych zajęciach omawia warunki zaliczenia i rodzaj wykonywanych zadań. 

    • Praktyki instruktorskie - w liczbie 30 h lekcyjnych (22,5 zegarowych) odbywane są w trakcie kursu w dowolnie wybranym przez siebie klubie sportowym lub rekreacyjnym. Zakres praktyk: hospitowanie zajęć prowadzonych przez instruktorów klubu, demonstrowanie ćwiczeń, asystowanie instruktorom, prowadzenie rozgrzewki oraz fragmentów zajęć. Zaliczeniem praktyk i warunkiem wydania legitymacji instruktorskiej jest złożenie wypełnionego dziennika z wymaganymi pieczęciami i podpisami. Dziennik praktyk instruktorskich i skierowanie na praktykę można pobrać ze strony internetowej www.kursyinstruktorskie.edu.pl, zakładka strefa dla kursantów. Login i hasło podane będzie na pierwszych zajęciach.

 

 

3. Terminy i miejsce zajęć kursu instruktora judo  w Warszawie

 

Zajęcia z części ogólnej będą się odbywały w formie e-learningowej (materiały na stronie internetowej).  Egzamin pisemny z części ogólnej odbędzie się w trakcie kursu.

Materiały do nauki części ogólnej na kursie intensywnym można uzyskać przed rozpoczęciem kursu. W tym celu należy wpłacić 350 zł za część ogólną i wysłać maila (najlepiej dołączając potwierdzenie wpłaty lub przelewu w formie skanu) z prośbą o podanie loginu i hasła dostępu.

 

Zajęcia z części specjalistycznej będą się odbywały zgodnie z harmonogramem opracowanym przez kierownika kursu przekazanego kursantom przed kursem na obiektach w Warszawie przy ul. Zuga 16 (Bielany) lub obiektach WAT (ul. Kartezjusza 1) w planowanych godzinach 10.00 - 13.00 i 15.00 - 18.00


4. Uczestnicy kursu instruktora judo  w Warszawie

 

Uczestnikiem kursu może być osoba, która:

1. ukończyła 18 lat;

2. posiada co najmniej wykształcenie średnie (wymagane jest dostarczenie na rozpoczęcie kursu kserokopii dokumentu potwierdzającego uzyskane wykształcenie: średnie lub wyższe);

3. posiada ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kursu (wymagane jest podpisanie oświadczenia na podaniu o przyjęcie na kurs);

4. nie ma przeciwwskazań zdrowotnych i lekarskich do udziału w kursie instruktorskim (wymagane jest podpisanie oświadczenia na podaniu o przyjęcie na kurs);

5. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo (zobacz wykaz przestępstw), o którym mowa w art. 46–50 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2010 nr 127 poz. 857, z późn. zm.), lub określone w rozdziale XIX, XXIII, z wyjątkiem art. 192 i art. 193, rozdziale XXV i XXVI ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.).” (wymagane jest podpisanie oświadczenia na podaniu o przyjęcie na kurs);

6. posiada wysoką sprawność fizyczną pozwalająca na swobodne wykonywanie ćwiczeń i wytrzymanie kilku godzin zajęć ruchowych pod rząd;

7. interesuje się daną dyscypliną (czyta specjalistyczną literaturę, portale branżowe), zna ćwiczenia i zagadnienia podane w programie kursu;

 

Uczestnicy kursu powinni zapoznać się przed kursem z literaturą:

1. Pawluk Janusz - Judo sportowe (trudno dostępna, stare wydanie)

2. Stanisław Kuźmicki - JUDO historia i metodyka nauczania. Wybrane aspekty.

lub inna literaturą dotyczącą techniki i metodyki nauczania judo

 

 

 

5. Planowana kadra kursu instruktora judo  w Warszawie

Wojciech Borowiak
główny prowadzący - trener Wojciech Borowiak - Od 1978 trener judo, od 1980 trener klubu AZS AWF Warszawa, w latach 1990-1994 wiceprezes Polskiego Związku Judo. W latach 1995-1998 trener kadry olimpijskiej. Trener Pawła Nastuli (złote medale Igrzysk Olimpijskich w Atlancie (1996), Mistrzostw Świata (1995, 1997) i mistrzostw Europy (1994, 1995, 1996). W 1997 wybrany trenerem roku przez Przegląd Sportowy. Posiadacz 4 dan (od 5 stycznia 1994).

 

 

6. Cena kursu instruktora judo  w Warszawie

 

· Część specjalistyczna z judo                           990 zł brutto

 

· Część ogólna                                          350 zł brutto

 

 RAZEM obie części:                                1.340 zł brutto

   

v Z części ogólnej zwolnieni są:
- absolwenci studiów wyższych (licencjackich, magisterskich i podyplomowych) kierunku „wychowanie fizyczne” lub „sport”
- instruktorzy sportu innych dyscyplin i specjalności z państwową legitymacją instruktorską uzyskaną w latach 27.06.1997 – 23.08.2013 na podstawie rozporządzeń Ministra właściwego do spraw sportu
- absolwenci części ogólnej kursu instruktora sportu, którzy uzyskali państwowe zaświadczenie w latach 27.06.1997 – 23.08.2013 na podstawie rozporządzeń Ministra właściwego do spraw sportu
- osoby które zdały w PAS egzamin pisemny z części ogólnej.

 

v     Płatność ratalna jest możliwa: 400 zł przy zapisie, pozostała kwota do dnia rozpoczęcia kursu

 

v Dla chętnych wystawiamy rachunki za udział w kursie.

 

v Istnieje możliwość sfinansowania kursu przez zakład pracy kursanta lub inne podmioty.

 

v W cenę kursu wliczone są: zajęcia teoretyczne, zajęcia praktyczne, wynajem obiektów, materiały do zajęć.

 

Po zakończeniu kursu następuje Egzamin Instruktorski zdawany przed komisją. Osoby, które zaliczą egzamin wpłacają dodatkowo kwotę 100 zł brutto, która obejmuje m.in.: przygotowanie dokumentacji i zaświadczenia, wydanie legitymacji instruktorskiej, certyfikatu w języku angielskim, zgłoszenie do bazy absolwentów).

 


7. Planowany ramowy program kursu instruktora judo  w Warszawie

Wykłady

I. Ogólna charakterystyka judo. Historia judo w Japonii, na świecie i w Polsce.

II. Klasyfikacja i podział techniki. Rzuty - nage-waza: ręczne - te-waza, biodrowe -koshi-waza, nożne - ashi-waza, z poświęceniem ma-sutemi-waza i yoko-sutemi-waza. Chwyty - katame-waza: trzymania - osae-komi-waza, duszenia shime-waza, dźwignie kansetsu-waza.

III. Jednostka treningu judo: rola i dobór ćwiczeń w części wstępnej, głównej i koń­cowej, elementy mobilizacyjno - porządkowe, wydawanie komend, rola pokazu, poprawianie błędów i ich omawianie, przykładowy konspekt treningowy.

IV. Planowanie pracy organizacyjno-szkoleniowej: plan perspektywiczny, roczny plan szkolenia, okresy i cykle treningowe, indywidualny plan szkolenia, programowa­nie obozów szkoleniowych, dokumentacja i ewidencja prowadzonych zajęć.

V. Somatyczne uwarunkowania skuteczności wybranych elementów techniki judo: metody oceny budowy ciała judoków, tendencje i kierunki zmian w budowie ciała, różnice w budowie somatycznej w zależności od rodzaju wykonywanych rzutów, poziomu mistrzostwa sportowego, kategorii wagowej i wiekowej.

VI. Formy treningu judo: kata - ścisła forma nauczania, uchi-komi - forma powtó-rzeniowa, tandoku-renchiu - opanowanie techniki ruchu bez partnera, yaku-soku-geiko - forma nauczania całościowego techniki judo, kakań-geiko - forma wytrzymałościowa, randori - walka szkoleniowa, shiai - walka zasadnicza.

Ćwiczenia
I. Gry i zabawy z mocowaniem. Podstawowe elementy techniki. Postawy ciała (shisei): naturalna (shizentai), obrona Gigotai) - sposoby poruszania się po macie; krok przestawny (tsugi-ashi), obroty ciała (tai-sabaki) - sposoby uchwytu za kimono (kumikata) - wychylenia przeciwnika (kuzushi) - pady.

II. Metodyka nauczania i doskonalenie rzutów: uki-goshi (obalenie ześlizgowe z biodra), o-goshi (duże biodro), seoi-nage (dwuręczny rzut do przodu przez bark), (tsuri-komi-goshi) rzut biodrowy przez wyniesienie)

III. tai-otoshi (rzut do przodu przez obniżenie tułowia), o-soto-gari (duże zewnętrzne podcięcie), de-ashi-barai (podcięcie wysuniętej nogi)

IV. o-uchi-gari (duże podcięcie wewnętrz­ne), hiza-garuma (łukowy rzut przez zablokowanie kolana przeciwnika), harai-goshi (zagarnięcie biodrem)

V. uchi-mata (wewnętrzne podbicie uda), tomoe-nage (rzut do tyłu po łuku).(4h)

VI. Metodyka nauczania i doskonalenie elementów techniki stosowanych w parte­rze (ne-waza) z wykorzystaniem gier i zabaw z mocowaniem

VII. Metodyka na­uczania i doskonalenie trzymań (osae-komi-waza)

VIII. Metodyka nauczania i do­skonalenie dźwigni (kansetsu-waza)

IX. Metodyka nauczania i doskonalenia duszeń (shime-waza)

X. Nauczanie techniki judo metodą Geesinka

XI. Metodyka nauczania i doskonalenie kontraktów (gonosen-waza). Metodyka nauczania i doskonalenie kombinacji (renraku-waza): kombinacje rzutów, chwytów oraz rzutów i chwytów.

XII. Doskonalenie cech motorycznych: siła, szybkość, wytrzyma­łość i zwinność.
Tokui-waza (technika ulubiona, własna)

XIII. Egzamin praktyczny

Szczegółowy program i treści zostaną przedstawione na pierwszych zajęciach i mogą się różnić od zostaną przedstawione na pierwszych zajęciach zamieszczonych na stronie.

 

 

8. Procedura zgłoszenia kursu instruktora judo  w Warszawie

 

ZAPISY DO 6 września 2013

 

 1. Wpłacić pierwszą ratę 400 zł (lub pełna kwotę) na konto bankowe:

 POLSKA AKADEMIA SPORTU

 01-461 Warszawa

 mBank (BRE BANK WBE/Warszawa)

 72 1140 2004 0000 3602 7746 3005

 tytułem: judo Warszawa, imię i nazwisko kursanta

 

 2. Zapisać się na kurs - wypełnić elektroniczny formularz zgłoszenia

 

 - spełnienie 1 i 2 pkt. gwarantuje miejsce na kursie
- konsument wypełniając elektroniczny formularz zgłoszeniowy wyraża zgodę na przesyłanie danych dotyczących umowy zawartej na odległość za pośrednictwem adresu email podanego w tym formularzu

 

 3. Zebrać wymagane dokumenty:

1. Kserokopię ukończenia szkoły średniej lub świadectwa dojrzałości lub dyplomu ukończenia studiów

2. Kserokopię potwierdzenia wpłaty lub przelewu (całej kwoty)

3. 2 zdjęcia legitymacyjne (format 3,5 cm x 4,5 cm) podpisane na odwrocie

4. Wypełnioną i podpisaną własnoręcznie kartę kursanta (do pobrania w dziale dokumenty)

5. Kserokopię dokumentu zwalniającego z części ogólnej (tylko dla zwolnionych) - np. dyplomu ukończenia studiów wychowania fizycznego lub sportu, legitymacji instruktora sportu, zaświadczenia o ukończeniu części ogólnej instruktora sportu

6. Kserokopię dokumentu uprawniającego do zniżki (promocje na stronie głównej), jeżeli z tej zniżki korzystasz

4. Powyższy KOMPLET dokumentów dostarczyć na pierwsze zajęcia w przezroczystej "koszulce" A4

 

 

9. Dodatkowe informacje i uwagi organizacyjne kursu instruktora judo  w Warszawie

 

- liczba miejsc jest ograniczona.

 

- o przyjęciu na kurs decyduje kolejność nadesłanych zgłoszeń i wpłat.

 

- z uwagi na ewentualne zmiany (miejsce, godziny itp.) prosimy sprawdzić informacje o kursie wysłane do zapisanych osób na maila na 3 dni przed rozpoczęciem zajęć!

 

- uczestnicy zgłaszają się do szatni 15 minut przed rozpoczęciem zajęć.

 

- na wszystkie zajęcia obowiązuje strój sportowy

 

   

kontakt

tel.: w godz. 10.00 - 20.00, 7 dni w tygodniu  50 485 13 11

mail: kursy@pas.edu.pl