KURS INSTRUKTORA TAŃCA W WARSZAWIE, KURS NA INSTRUKTORA TAŃCA W WARSZAWIE

Jak zostać instruktorem sportu lub instruktorem rekreacji ruchowej? Należy ukończyć KURS INSTRUKTORSKI!!!

Zajęcia ruchowe z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi osobami mogą prowadzić osoby posiadające uprawnienia instruktorskie (legitymacje instruktora sportu lub instruktora rekreacji ruchowej). Prowadzenie zajęć bez uprawnień niesie za sobą poważne skutki prawne załamania ustawy i rozporządzeń, narażeniem zdrowia i życia osób biorących udział w tych zajęciach (przepisy kodeksu cywilnego i karnego).

 

Dotyczy to każdego rodzaju zajęć ruchowych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne (kluby, gminy) oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, prowadzących w obiektach, na terenach zamkniętych i w środowisku otwartym, w sposób stały i sezonowy, nieodpłatnie i za odpłatnością, jednorazowo jak i w zorganizowanej działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej w zakresie:
1) zajęć, podczas których prowadzone są różne formy rekreacji ruchowej,
2) innych form aktywnego wypoczynku rekreacyjno-sportowego, a w szczególności: biwaków, obozów, rajdów, zlotów, spływów, turniejów, festynów i zawodów amatorskich.

 

Jeśli jesteś aktywny, lubisz sport i umiesz zarazić swoją pasją innych możesz zostać instruktorem sportu i rekreacji. Nie musisz kończyć studiów wychowania fizycznego, żeby mieć tytuł zawodowy do pracy w sporcie lub rekreacji. Specjalistyczne kursy instruktorskie, kursy trenerskie lub kursy menedżerskie prowadzone przez Polską Akademię Sportu pozwolą Ci uzyskać przydatne uprawnienia do pracy. ZAPRASZAMY!

Jak zostać instruktorem?

 

kursy instruktorskie  Strefa dla kursantów 
  Oferty pracy dla instruktorów
  Absolwenci naszych kursów 

kursy na instruktorów sportu i rekreacji ruchowej

KURSY INSTRUKTORSKIE SPORTU i REKREACJI, SZKOLENIA, KURSY TRENERSKIE I KURSY MENEDŻERSKIE


kurs na instruktora TAŃCA w Warszawie


(jest to kurs na UPRAWNIENIA ZAWODOWE instruktora sportu,
specjalność: taniec)

planowane terminy:
 

 18 kwietnia - 7 czerwca 2020 (weekendowy, 7 tygodni), zjazdy: 18-19.IV, 25-26.IV, wolne na majówkę, 9-10.V, 16-17.V, 23-24.V, 30-31.V, 6-7.VI

7-23 sierpnia 2020 (intensywny, 17 dni) - edycja specjalna z wyborem specjalizacji wiodącej (jazz, hip - hop, towarzyski), więcej godzin zajęć praktycznych i trochę wyższa cena, informacje o tej edycji są na stronie: intensywny kurs instruktora tanca

 17 października - 6 grudnia 2020 (weekendowy, 7 tygodni), zjazdy: 17-18.X, 24-25.X, wolne na wszystkich Świętych, 7-8.XI, 14-15.XI, 21-22.XI, 28-29.XI, 5-6.XII

 

 

 

osoby wstępnie zainteresowane tym kursem prosimy o bezpłatną rezerwację miejsca (jej ważność wygasa na 30 dni przed kursem), a osoby zdecydowane na udział w kursie o zapisanie się na kurs i wpłacenie pierwszej raty

 

ORGANIZATORZY:

 • Polska Akademia Sportu www.kursyinstruktorskie.edu.pl - prowadzi kursy dla dorosłych w zakresie uprawnień instruktora sportu, trenera sportu, instruktora rekreacji ruchowej, trenera osobistego (personalnego), menedżera sportu oraz instruktora odnowy biologicznej. Podstawa prawna: ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dziennik Ustaw 2014 nr 0 poz. 1145).

 • Nadzór nad programem: Akademia Tańca Ireneusz Sulewski www.akademiatanca.pl

 

1.      Uprawnienia kursu instruktora tańca

Po zaliczonym kursie i zdanym egzaminie instruktorskim kursant otrzymuje legitymację instruktora sportu w danej specjalności wg wzoru. Absolwent kursu uzyskuje uprawnienia zawodowe ZGODNE Z USTAWĄ O SPORCIE oraz rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Legitymacja wystawiana jest max. w ciągu 2-3 TYGODNI od zdania egzaminu! Dodatkowo absolwent otrzymuje zaświadczenie o uzyskaniu kwalifikacji zawodowych instruktora oraz CERTYFIKAT INSTRUKTORSKI w języku angielskim ze szczegółowym programem kursu, numerem, podpisem i pieczęcią, umożliwiającym podjęcie legalnej pracy we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

Kurs instruktora tańca przygotowuje i uprawnia absolwentów do pracy w związkach sportowych, klubach sportowych, rekreacyjnych i komercyjnych, ośrodkach sportu, rekreacji i kultury, placówkach wypoczynku, na obozach i koloniach, prowadzenia zajęć w ramach lekcji wychowania fizycznego (podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli). Absolwent może także założyć własną szkółkę lub klub rekreacyjny w formie działalności gospodarczej i prowadzić komercyjne zajęcia z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Kurs może być też doskonałym odświeżeniem i usystematyzowaniem wiadomości dla osób już prowadzących zajęcia.

Wszystkie legitymacje wydaje Rektor Polskiej Akademii Sportu, następnie są one rejestrowane w bazie absolwentów i mogą być honorowane  we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Legitymacja instruktorska jest dokumentem uprawniającym do pracy w charakterze instruktora!

 Format 147 x 99 mm, wykonanie na papierze białym, oprawa twarda, imitacja skóry w kolorze czerwonym.

legitymacja, zaświadczenie i certyfikat w jęz. angielskim

 

2.      Struktura kursu instruktora tańca

• Część ogólna kursu (teoria) – 100 godzin lekcyjnych (75 godzin zegarowych). Zajęcia z części ogólnej będą się odbywały w formie e-learningowej (materiały na stronie internetowej). Ta cześć kończy się egzaminem ogólnym (pisemnym opisowym). Przysługuje 1 bezpłatna poprawka w wyznaczonym przez PAS terminie. Część ogólna obejmuje przedmioty podstawowe i kierunkowe (m.in. anatomia ogólna, anatomia czynnościowa aparatu ruchu, fizjologia człowieka, pedagogika, psychologia, pierwsza pomoc przedmedyczna, teoria sportu i treningu sportowego, metodyka wychowania fizycznego, teoria rekreacji ruchowej, fizjologia wysiłku fizycznego, prawo w sporcie, emisja głosu, korektywa i kompensacja, żywienie i dietetyka, itp.). Materiały i zagadnienia egzaminacyjne dostępne są na stronie internetowej www.kursyinstruktorskie.edu.pl, zakładka strefa dla kursantów. Login i hasło podane będzie na pierwszych zajęciach.
Z tej części zwolnieni są:
- absolwenci studiów wyższych (licencjackich, magisterskich i podyplomowych) kierunku „wychowanie fizyczne” lub „sport”
- instruktorzy sportu innych dyscyplin i specjalności z państwową legitymacją instruktorską uzyskaną w latach 27.06.1997 – 23.08.2013 na podstawie rozporządzeń Ministra właściwego do spraw sportu
- absolwenci części ogólnej kursu instruktora sportu, którzy uzyskali państwowe zaświadczenie w latach 27.06.1997 – 23.08.2013 na podstawie rozporządzeń Ministra właściwego do spraw sportu
- osoby które zdały w PAS egzamin pisemny z części ogólnej.

  

• Część specjalistyczna (teoria i praktyka) - 150 godzin lekcyjnych (112,5 godzin zegarowych):

    • Ćwiczenia, wykłady, warsztaty – 72 godziny lekcyjne (54 h zegarowych). Ta część kończy się egzaminem specjalistycznym. Przysługuje 1 bezpłatna poprawka w wyznaczonym przez PAS terminie. Szczegółowe wymagania egzaminacyjne, zasady uczestnictwa w zajęciach i odrabiania nieobecności podane będą na pierwszych zajęciach.

    • Praca własna kursanta i samokształcenie - 48 h lekcyjnych (36 h zegarowych) - przyswojenie i analiza wskazanej literatury specjalistycznej, stron internetowych, obserwacja i analiza imprez sportowych, realizacja przez kursantów wyznaczonych zadań: np. opracowanie regulaminów zawodów sportowo - rekreacyjnych, przygotowanie konspektów na podane tematy, opracowanie programu obozu sportowego, itp. Kierownik kursu na pierwszych zajęciach omawia warunki zaliczenia i rodzaj wykonywanych zadań. 

    • Praktyki instruktorskie - w liczbie 30 h lekcyjnych (22,5 zegarowych) odbywane są w trakcie kursu (lub w terminie 3 miesięcy po kursie) w dowolnie wybranym przez siebie klubie sportowym lub rekreacyjnym. Zakres praktyk: hospitowanie zajęć prowadzonych przez instruktorów klubu, demonstrowanie ćwiczeń, asystowanie instruktorom, prowadzenie rozgrzewki oraz fragmentów zajęć. Zaliczeniem praktyk i warunkiem wydania legitymacji instruktorskiej jest złożenie wypełnionego dziennika z wymaganymi pieczęciami i podpisami. Dziennik praktyk instruktorskich i skierowanie na praktykę można pobrać ze strony internetowej www.kursyinstruktorskie.edu.pl, zakładka strefa dla kursantów. Login i hasło podane będzie na pierwszych zajęciach.

 

Materiały do nauki części ogólnej i specjalistycznej można uzyskać po zapisaniu się, wpłaceniu pierwszej raty 500 zł oraz 350 zł (czyli razem 850 zł) i wysłaniu maila (najlepiej dołączając potwierdzenie przelewu) z prośbą o podanie loginu i hasła dostępu. Skutkuje to rozpoczęciem wykonywania usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa i jest związana z art. 35 ustawy o prawach konsumenta z 30 maja 2014r. Dz.U. poz.827 ze zm.

 

3.      Terminy i miejsce zajęć kursu instruktora tańca

Część ogólna będzie się odbywała w formie e-learningowej (materiały na stronie internetowej).  Egzamin pisemny z części ogólnej (1 termin) zaplanowany jest:

kurs intensywny - połowa kursu (jeśli kurs trwa 14-16 dni, zwykle 2 sobota) lub przedostatni dzień danej edycji kursu (jeśli kurs trwa do 9 dni, zwykle 2 sobota)

kurs weekendowy - połowa danej edycji kursu (zwykle 3 lub 4 sobota)

Informacja o dniu egzaminu jest wysyłana mailem w środę wieczorem 3 dni przed rozpoczęciem danej edycji kursu, a szczegółowa godzina i miejscu egzaminu jest podawana w strefie dla kursantów.

 

miejsce zajęć części specjalistycznej: planowane miejsce zajęć teoretycznych i egzaminów pisemnych: siedziba PAS Szkoła Podstawowa 364  ul. Andriollego 1, a planowane miejsce zajęć praktycznych: w Sali Tanecznej Akademii Tańca Ireneusza Sulewskiego w 3 lokalizacjach:
- Centrum Handlowe Wola Park ul. Górczewska 124 (Akademia tańca jest na 1 piętrze, za lodziarnią GRYCAN przy wyjściu na kryty parking samochodowy) mapka: https://goo.gl/maps/2wp1RQVrdfo , dojazd do przystanku Góralska autobusami: 109, 154, 171, 190, 523. (tu najczęściej odbywają się nasze zajęcia)
- ewentualnie także Millenium Plaza (poziom -1), Al. Jerozolimskie 123a, (wieżowiec przy Placu Zawiszy), mapa dojazdu: https://goo.gl/maps/U7T1S8x8FRN2 , dojazd do przystanku PLAC ZAWISZY autobusami 127,128, 157, 158, 159, 175, 504, 517, 521   tramwajami 1, 7, 9, 14, 22, 24, 73, 77 oraz WKD – Warszawa Ochota
- ewentualnie także Pałac Kultury i Nauki (piętro 6), Pl. Defilad 1, dojazd metrem, tramwajami i autobusammapka: https://goo.gl/maps/a5M74XrG1i12
- kilka wykładów w salach na pobliskich obiektach dydaktycznych

 

godziny zajęć części specjalistycznej KURS WEEKENDOWY: Zajęcia z części specjalistycznej planujemy CO TYDZIEŃ w soboty w godzinach 15.00 - 20.00 i niedziele w godzinach 9.00 - 14.00


W niektóre dni godziny i miejsce zajęć mogą ulec zmianie. Informacja szczegółowa o godzinie i miejscu zajęć jest wysyłana mailem w środę wieczorem 3 dni przed kursem. W sytuacjach wyjątkowych kurs może zostać wydłużony o jeden lub dwa weekendy.

 

W niektóre dni godziny i miejsce zajęć mogą ulec zmianie. Informacja szczegółowa o godzinie i miejscu pierwszych zajęciach jest wysyłana mailem w środę wieczorem 3 dni przed kursem.

 

 

 

4.      Uczestnicy kursu instruktora tańca

Uczestnikiem kursu może być osoba, która:

1. ukończyła 18 lat;

2. posiada co najmniej wykształcenie średnie (wymagane jest dostarczenie na rozpoczęcie kursu kserokopii dokumentu potwierdzającego uzyskane wykształcenie: średnie lub wyższe);

3. posiada ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kursu (wymagane jest podpisanie oświadczenia na karcie kursanta składanej pierwszego dnia kursu);

4. nie ma przeciwwskazań zdrowotnych i lekarskich do udziału w kursie instruktorskim (wymagane jest podpisanie oświadczenia na karcie kursanta składanej pierwszego dnia kursu);

5. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo (zobacz wykaz przestępstw), o którym mowa w art. 46–50 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2010 nr 127 poz. 857, z późn. zm.), lub określone w rozdziale XIX, XXIII, z wyjątkiem art. 192 i art. 193, rozdziale XXV i XXVI ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.).” (wymagane jest podpisanie oświadczenia na karcie kursanta składanej pierwszego dnia kursu);

6. posiada wysoką sprawność fizyczną pozwalająca na swobodne wykonywanie ćwiczeń i wytrzymanie kilku godzin zajęć ruchowych pod rząd;

7. interesuje się daną dyscypliną (czyta specjalistyczną literaturę, portale branżowe), zna ćwiczenia i zagadnienia podane w programie kursu; posiada znajomość, doświadczenie i bardzo dobre umiejętności techniczne min. 1 stylu tańca (np. klasa taneczna C w tańcach towarzyskich LUB dyplomy i puchary na turniejach LUB kilkuletnie doświadczenie LUB  praktyka instruktorska itp.).

5.      Planowana kadra kursu instruktora tańca

Nadzór nad programem kursu - Monika i Ireneusz SULEWSCY

Zawodowa para taneczna posiadająca najwyższą klasę taneczną "S" w tańcach standardowych i latynoamerykańskich.
Monika i Ireneusz Sulewscy karierę taneczną rozpoczęli w 1981r. Na swoim koncie mają wiele sukcesów, m.in:
-mistrzostwo Polski w kategorii Dance Show,
-wicemistrzostwo Polski Par Zawodowych w tańcach latynoamerykańskich,
-kilkukrotne mistrzostwo Okręgu Warszawskiego,
-wielokrotne finały Mistrzostw Polski Par Zawodowych w tańcach latynoamerykańskich,
-wielokrotne finały Mistrzostw Polski Par Amatorskich klasy tanecznej "S" w tańcach latynoamerykańskich,

Państwo Sulewscy posiadają uprawnienia instruktorskie kat. I do prowadzenia zajęć tanecznych, wydanych przez Urząd Kultury i Sztuki m. St. Warszawy oraz uprawnienia trenerskie z zakresu tańca sportowego wydane przez Polski Związek Tańca Sportowego.

Planowana kadra prowadząca (najczęściej prowadząca zajęcia w ciągu ostatnich ośmiu lat kursów):

Rafał Konopacki - tańce standardowe i latynoamerykańskie

Iwona Szymańska Pavlović - taniec użytkowy, show dance, podstawy tańców towarzyskich

Paweł Michno - jazz, Funky, Musical dance
lub Aneta Bułka
lub Anna Derfel

Anna "RYFA" Wilczkowska - hip hop new style, electic, locking, popping
lub Paweł "Pitzo" Mazur
lub Magdalena "Kapusta" Kapuścińska

Julita Gumulak Wojewódzka - taniec współczesny i klasyczny

dr Renata Czarniecka - taniec ludowy, rytmika dla dzieci

Aleksandra Leszczewicz - salsa, tańce kubańskie, tańce karaibskie
Jacenty Matys

Adam Krawczyk ekspresja ruchu ciała, ćw. ogólno taneczne

Jirina Nowakowska - step i brodway

Ryszard Nowogórski - taniec sportowy, przepisy i sędziowanie

Robert Kulesza - rock & roll, boogie woogie

Małgorzata Greś - taniec irlandzki

Ida Saidi - belly dance


Ewentualnie możliwe są zmiany na innych prowadzących, w ciągu ostatnich ośmiu lat kursów zajęcia prowadzili także m.in.:

Krzysztof Hulboj, Jania Lesar - Taniec użytkowy, show dance, podstawy tańców towarzyskich

Andrzej Golonka, Maciej Zakliczyński, Adam Król - tańce standardowe i latynoamerykańskie

Luiza Żymełka, Kama Akucewicz - taniec klasyczny

Maciej Kałużny, Klaudia Nestorowicz, Małgorzata Fangrat - salsa, tańce kubańskie, tańce karaibskie

Anna YouYa Jujka, Diana "SASHA" Staniszewska, Nina Yedigaryan, Paweł "Pitzo" Mazur - hip hop new style, electic, locking, popping

Agnieszka Brańska - step i brodway

Justyna Jędrzejewska, Jan Woźniak - tango argentyńskie

Moez Saidi - zumba

Michał PIRÓG, Maciej "GLEBA" Florek, Wiola FIUK - taniec współczesny

oraz inni prowadzący, trenerzy, instruktorzy, wybitni tancerze

UWAGA: nie możemy zagwarantować na 100%, że WSZYSCY wyżej wymienieni instruktorzy będą prowadzić zajęcia, mogą sięzdarzyć jakieś zmiany. Jednakże dokładamy wszelkich starań, aby na każdym kursie większość z ww. w ramach swoich możliwości czasowych prowadziła zajęcia na kursie.

 

6.      Cena kursu instruktora tańca

·         Część specjalistyczna z tańca               999 zł brutto

·         Część ogólna                                     350 zł brutto

                                         RAZEM obie części:          1.349 zł brutto

v     Z części ogólnej zwolnieni są:
- absolwenci studiów wyższych (licencjackich, magisterskich i podyplomowych) kierunku „wychowanie fizyczne” lub „sport”
- instruktorzy sportu innych dyscyplin i specjalności z państwową legitymacją instruktorską uzyskaną w latach 27.06.1997 – 23.08.2013 na podstawie rozporządzeń Ministra właściwego do spraw sportu
- absolwenci części ogólnej kursu instruktora sportu, którzy uzyskali państwowe zaświadczenie w latach 27.06.1997 – 23.08.2013 na podstawie rozporządzeń Ministra właściwego do spraw sportu
- osoby które zdały w PAS egzamin pisemny z części ogólnej.

v     Płatność ratalna jest możliwa: 500 zł przy zapisie, pozostała kwota do rozpoczęcia kursu.

v     Dla chętnych wystawiamy rachunki za udział w kursie.

v     Istnieje możliwość sfinansowania kursu przez zakład pracy kursanta lub inne podmioty.

v     W cenę kursu wliczone są: zajęcia teoretyczne, zajęcia praktyczne, wynajem obiektów, materiały do zajęć.

Po zakończeniu kursu następuje Egzamin Instruktorski zdawany przed komisją. Osoby, które zaliczą egzamin wpłacają dodatkowo kwotę 100 zł brutto, która obejmuje m.in.: przygotowanie dokumentacji i zaświadczenia, wydanie legitymacji instruktorskiej, certyfikatu w języku angielskim, zgłoszenie do bazy absolwentów).

 

7.      Planowany ogólny ramowy program kursu instruktora tańca

Szczegółowy program zostanie przedstawiony na zajęciach i może różnić się od zamieszczonego poniżej.

1.      Historia tańca w Polsce i na świecie

2.      Dobór ćwiczeń dla poszczególnych grup wiekowych, płci i stanu zdrowia

3.      Teoria i metodyka poszczególnych rodzajów i stylów tańca

4.      Technika poszczególnych rodzajów i stylów tańca

5.      Przepisy taneczne

6.      Organizacja zawodów i turniejów tanecznych

7.      Elementy rytmiki i choreoterapii

8.      Podstawy choreografii

9.      ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (72 h): technika i metodyka nauczania poszczególnych rodzajów i stylów tańca:

        Taniec towarzyski:

o       tańce standardowe (ST): (walc angielski, walc wiedeński, tango, foxtrot, quickstep)

o       tańce latynoamerykańskie (LA): (rumba, samba, cha-cha, paso doble, jive)

o       inne (rock and roll, salsa, boogie-woogie, charleston, mambo, polka)

        Jazz, Funky, Brodway

        Hip-hop oraz inne tańce nowoczesne np: Electric Boogie, Break  Dance, Disco Dance, Disco Show, Dance Show, Poping, Locking

        Taniec współczesny

        Taniec ludowy, narodowy i el. rytmiki

        Taniec klasyczny

        Inne rodzaje i style, np. taniec irlandzki, step, belly dance itp.

 Szczegółowy program i treści zostaną przedstawione na pierwszych zajęciach.

 

8.      Procedura zgłoszenia kursu instruktora tańca

na kurs edycji "WIOSNA " zapisy są do 27 marca
na kurs edycji "JESIEŃ" zapisy są do 17 września
 

 1. Wpłacić 500 zł pierwszej raty (lub pełną kwotę) na konto bankowe: 
                                 POLSKA AKADEMIA SPORTU
                                             ul. Andriollego 1, 01-494 Warszawa
                                   mBank
  (BRE BANK WBE/Łódź)
                                72 1140 2004 0000 3602 7746 3005
                          tytułem: TANIEC, imię i nazwisko kursanta
 2. 2. Zapisać się na kurs - wypełnić elektroniczny formularz zgłoszenia

   

   - spełnienie 1 i 2 pkt. gwarantuje miejsce na kursie
  - konsument wypełniając elektroniczny formularz zgłoszeniowy wyraża zgodę na przesyłanie danych dotyczących umowy zawartej na odległość za pośrednictwem adresu email podanego w tym formularzu

   

   3. Zebrać wymagane dokumenty:

  1. Kserokopię ukończenia szkoły średniej lub świadectwa dojrzałości lub dyplomu ukończenia studiów

  2. Kserokopię potwierdzenia wpłaty lub przelewu (całej kwoty)

  3. 2 zdjęcia legitymacyjne (format 3,5 cm x 4,5 cm) podpisane na odwrocie

  4. Wypełnioną i podpisaną własnoręcznie kartę kursanta (do pobrania w dziale dokumenty)

  5. Kserokopię dokumentu zwalniającego z części ogólnej (tylko dla zwolnionych) - np. dyplomu ukończenia studiów wychowania fizycznego lub sportu, legitymacji instruktora sportu, zaświadczenia o ukończeniu części ogólnej instruktora sportu

  6. Kserokopię dokumentu uprawniającego do zniżki (promocje na stronie głównej), jeżeli z tej zniżki korzystasz

   

  4. Powyższy KOMPLET dokumentów dostarczyć na pierwsze zajęcia w przezroczystej "koszulce" A4


9.      Dodatkowe informacje i uwagi organizacyjne kursu instruktora tańca

- liczba miejsc jest ograniczona.

- o przyjęciu na kurs decyduje kolejność nadesłanych zgłoszeń i wpłat.

- z uwagi na ewentualne zmiany (miejsce, godziny itp.) prosimy sprawdzić informacje o kursie wysłane do zapisanych osób na maila na 3 dni przed rozpoczęciem zajęć!

- uczestnicy zgłaszają się do szatni 15 minut przed rozpoczęciem zajęć.

- na wszystkie zajęcia obowiązuje strój sportowy.

- zgodnie z art. 27 ustawy o prawach konsumentów z dnia 30 maja 2014r. konsument ma 14 dni na odstąpienie od umowy zawartej na odległość z zastrzeżeniem art. 35 oraz art. 38 ust.1 i art. 38 ust.13

- prośba o udostępnienie loginu i hasła przysłana emailowo skutkuje rozpoczęciem wykonywania usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa i jest związana z art. 35 ustawy o prawach konsumenta z 30 maja 2014r. Dz.U. poz.827 ze zm.

- Zgodnie z ustawą o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 roku (Dz. U. Nr 127, poz. 857, z późn. zm.) "zorganizowane zajęcia w zakresie sportu w związku sportowym oraz w klubie sportowym uczestniczącym we współzawodnictwie organizowanym przez polski związek sportowy może prowadzić wyłącznie trener lub instruktor sportu w rozumieniu ustawy". Polska Akademia Sportu nie ponosi odpowiedzialności za przyznawanie oraz przedłużanie licencji instruktorskich i trenerskich przez okręgowe lub ogólnopolskie związki sportowe.

 

 

  

kontakt

tel.: w godz. 10.00 - 20.00, 7 dni w tygodniu  50 485 13 11

mail: kursy@pas.edu.pl