KURS INSTRUKTORA gimnastyki artystycznej w Gdyni i Gdańsku, KURS NA INSTRUKTORA gimnastyki artystycznej w Gdyni i Gdańsku

Jak zostać instruktorem sportu lub instruktorem rekreacji ruchowej? Należy ukończyć KURS INSTRUKTORSKI!!!

Zajęcia ruchowe z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi osobami mogą prowadzić osoby posiadające uprawnienia instruktorskie (legitymacje instruktora sportu lub instruktora rekreacji ruchowej). Prowadzenie zajęć bez uprawnień niesie za sobą poważne skutki prawne załamania ustawy i rozporządzeń, narażeniem zdrowia i życia osób biorących udział w tych zajęciach (przepisy kodeksu cywilnego i karnego).

 

Dotyczy to każdego rodzaju zajęć ruchowych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne (kluby, gminy) oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, prowadzących w obiektach, na terenach zamkniętych i w środowisku otwartym, w sposób stały i sezonowy, nieodpłatnie i za odpłatnością, jednorazowo jak i w zorganizowanej działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej w zakresie:
1) zajęć, podczas których prowadzone są różne formy rekreacji ruchowej,
2) innych form aktywnego wypoczynku rekreacyjno-sportowego, a w szczególności: biwaków, obozów, rajdów, zlotów, spływów, turniejów, festynów i zawodów amatorskich.

 

Jeśli jesteś aktywny, lubisz sport i umiesz zarazić swoją pasją innych możesz zostać instruktorem sportu i rekreacji. Nie musisz kończyć studiów wychowania fizycznego, żeby mieć tytuł zawodowy do pracy w sporcie lub rekreacji. Specjalistyczne kursy instruktorskie, kursy trenerskie lub kursy menedżerskie prowadzone przez Polską Akademię Sportu pozwolą Ci uzyskać przydatne uprawnienia do pracy. ZAPRASZAMY!

Jak zostać instruktorem?

 

kursy instruktorskie  Strefa dla kursantów 
  Oferty pracy dla instruktorów
  Absolwenci naszych kursów 

kursy na instruktorów sportu i rekreacji ruchowej

KURSY INSTRUKTORSKIE SPORTU i REKREACJI, SZKOLENIA, KURSY TRENERSKIE I KURSY MENEDŻERSKIE


kurs na instruktora gimnastyki artystycznej w Gdyni i Gdańsku

termin: zbieramy chętnych

kurs intensywny lub weekendowy

 (jest to kurs na UPRAWNIENIA ZAWODOWE instruktora sportu, specjalność: gimnastyka artystyczna)

     

ORGANIZATORZY:

  • Polska Akademia Sportu www.kursyinstruktorskie.edu.pl - prowadzi kursy dla dorosłych w zakresie uprawnień instruktora sportu, trenera sportu, instruktora rekreacji ruchowej, trenera osobistego (personalnego), menedżera sportu oraz instruktora odnowy biologicznej. Podstawa prawna: ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dziennik Ustaw 2010 nr 82 poz. 537)

 

1.      Uprawnienia kursu instruktora gimnastyki artystycznej

Po zaliczonym kursie i zdanym egzaminie instruktorskim kursant otrzymuje legitymację instruktora sportu w danej specjalności wg wzoru. Absolwent kursu instruktora gimnastyki artystycznej uzyskuje uprawnienia zawodowe ZGODNE Z USTAWĄ O SPORCIE oraz rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Legitymacja wystawiana jest max. w ciągu 2-3 TYGODNI od zdania egzaminu! Dodatkowo absolwent otrzymuje zaświadczenie o uzyskaniu kwalifikacji zawodowych instruktora oraz CERTYFIKAT INSTRUKTORSKI w języku angielskim ze szczegółowym programem kursu, numerem, podpisem i pieczęcią, umożliwiającym podjęcie legalnej pracy we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

Kurs instruktora gimnastyki artystycznej przygotowuje i uprawnia absolwentów do pracy w związkach sportowych, klubach sportowych, rekreacyjnych i komercyjnych, ośrodkach sportu, rekreacji i kultury, placówkach wypoczynku, na obozach i koloniach, prowadzenia zajęć w ramach lekcji wychowania fizycznego (podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli). Absolwent może także założyć własną szkółkę lub klub rekreacyjny w formie działalności gospodarczej i prowadzić komercyjne zajęcia z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Kurs może być też doskonałym odświeżeniem i usystematyzowaniem wiadomości dla osób już prowadzących zajęcia.

Wszystkie legitymacje wydaje Rektor Polskiej Akademii Sportu, następnie są one rejestrowane w bazie absolwentów i mogą być honorowane  we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Legitymacja instruktorska jest dokumentem uprawniającym do pracy w charakterze instruktora!

 Format 147 x 99 mm, wykonanie na papierze białym, oprawa twarda, imitacja skóry w kolorze czerwonym.

rozmiar i wygląd legitymacji

 

 

2. Struktura kursu instruktora gimnastyki artystycznej w Gdyni i Gdańsku

 

• Część ogólna kursu (teoria) – 100 godzin lekcyjnych (75 godzin zegarowych). Zajęcia z części ogólnej będą się odbywały w formie e-learningowej (materiały na stronie internetowej). Ta cześć kończy się egzaminem ogólnym (pisemnym opisowym). Przysługuje 1 bezpłatna poprawka w wyznaczonym przez PAS terminie. Część ogólna obejmuje przedmioty podstawowe i kierunkowe (m.in. anatomia ogólna, anatomia czynnościowa aparatu ruchu, fizjologia człowieka, pedagogika, psychologia, pierwsza pomoc przedmedyczna, teoria sportu i treningu sportowego, metodyka wychowania fizycznego, teoria rekreacji ruchowej, fizjologia wysiłku fizycznego, prawo w sporcie, emisja głosu, korektywa i kompensacja, żywienie i dietetyka, itp.). Materiały i zagadnienia egzaminacyjne dostępne są na stronie internetowej www.kursyinstruktorskie.edu.pl, zakładka strefa dla kursantów. Login i hasło podane będzie na pierwszych zajęciach.
Z tej części zwolnieni są:
- absolwenci studiów wyższych (licencjackich, magisterskich i podyplomowych) kierunku „wychowanie fizyczne” lub „sport”
- instruktorzy sportu innych dyscyplin i specjalności z państwową legitymacją instruktorską uzyskaną w latach 27.06.1997 – 23.08.2013 na podstawie rozporządzeń Ministra właściwego do spraw sportu
- absolwenci części ogólnej kursu instruktora sportu, którzy uzyskali państwowe zaświadczenie w latach 27.06.1997 – 23.08.2013 na podstawie rozporządzeń Ministra właściwego do spraw sportu
- osoby które zdały w PAS egzamin pisemny z części ogólnej.

  

• Część specjalistyczna (teoria i praktyka) - 150 godzin lekcyjnych (112,5 godzin zegarowych):

    • Ćwiczenia, wykłady, warsztaty – 72 godziny lekcyjne (54 h zegarowych). Ta część kończy się egzaminem specjalistycznym. Przysługuje 1 bezpłatna poprawka w wyznaczonym przez PAS terminie. Szczegółowe wymagania egzaminacyjne, zasady uczestnictwa w zajęciach i odrabiania nieobecności podane będą na pierwszych zajęciach.

    • Praca własna kursanta i samokształcenie - 48 h lekcyjnych (36 h zegarowych) - przyswojenie i analiza wskazanej literatury specjalistycznej, stron internetowych, obserwacja i analiza imprez sportowych, realizacja przez kursantów wyznaczonych zadań: np. opracowanie regulaminów zawodów sportowo - rekreacyjnych, przygotowanie konspektów na podane tematy, opracowanie programu obozu sportowego, itp. Kierownik kursu na pierwszych zajęciach omawia warunki zaliczenia i rodzaj wykonywanych zadań. 

    • Praktyki instruktorskie - w liczbie 30 h lekcyjnych (22,5 zegarowych) odbywane są w trakcie kursu (lub w terminie 3 miesięcy po kursie) w dowolnie wybranym przez siebie klubie sportowym lub rekreacyjnym. Zakres praktyk: hospitowanie zajęć prowadzonych przez instruktorów klubu, demonstrowanie ćwiczeń, asystowanie instruktorom, prowadzenie rozgrzewki oraz fragmentów zajęć. Zaliczeniem praktyk i warunkiem wydania legitymacji instruktorskiej jest złożenie wypełnionego dziennika z wymaganymi pieczęciami i podpisami. Dziennik praktyk instruktorskich i skierowanie na praktykę można pobrać ze strony internetowej www.kursyinstruktorskie.edu.pl, zakładka strefa dla kursantów. Login i hasło podane będzie na pierwszych zajęciach.

 

 

3. Terminy i miejsce zajęć kursu instruktora gimnastyki artystycznej w Gdyni i Gdańsku

 

Zajęcia z części ogólnej będą się odbywały w formie e-learningowej (materiały na stronie internetowej).  Egzamin pisemny z części ogólnej zaplanowany jest na koniec kursu.

 

Zajęcia z części specjalistycznej będą się odbywały CODZIENNIE w Gdyni i Gdańsku. Dokładna lokalizacja i dokładne godziny zajęć zostaną podane przed rozpoczęciem kursu.

 

W niektóre dni godziny i miejsce zajęć mogą ulec zmianie. Informacja szczegółowa o godzinie i miejscu pierwszych zajęciach jest wysyłana mailem w środę wieczorem 3 dni przed kursem. 

 

UWAGA: W  sytuacjach wyjątkowych kurs może zostać wydłużony o jeden lub dwa weekendy.

 

 

4. Uczestnicy kursu instruktora gimnastyki artystycznej w Gdyni i Gdańsku

 

Uczestnikiem kursu może być osoba, która:

1. ukończyła 18 lat;

2. posiada co najmniej wykształcenie średnie (wymagane jest dostarczenie na rozpoczęcie kursu kserokopii dokumentu potwierdzającego uzyskane wykształcenie: średnie lub wyższe);

3. posiada ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kursu (wymagane jest podpisanie oświadczenia na podaniu o przyjęcie na kurs);

4. nie ma przeciwwskazań zdrowotnych i lekarskich do udziału w kursie instruktorskim (wymagane jest podpisanie oświadczenia na podaniu o przyjęcie na kurs);

5. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo (zobacz wykaz przestępstw), o którym mowa w art. 46–50 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2010 nr 127 poz. 857, z późn. zm.), lub określone w rozdziale XIX, XXIII, z wyjątkiem art. 192 i art. 193, rozdziale XXV i XXVI ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.).” (wymagane jest podpisanie oświadczenia na podaniu o przyjęcie na kurs);

6. posiada wysoką sprawność fizyczną pozwalająca na swobodne wykonywanie ćwiczeń i wytrzymanie kilku godzin zajęć ruchowych pod rząd;

7. interesuje się daną dyscypliną (czyta specjalistyczną literaturę, portale branżowe), zna ćwiczenia i zagadnienia podane w programie kursu;

 

 

 

5. Planowana kadra kursu instruktora gimnastyki artystycznej w Gdyni i Gdańsku

 

kierownik kursu i główna prowadząca: ANNA MROZIŃSKA- Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku , mgr wychowania fizycznego, trenerka II klasy gimnastyki artystycznej. Wielokrotna medalistka Mistrzostw Polski, zawodniczka Kadry Narodowej w układach zbiorowych. Brała udział w Mistrzostwach Europy, Mistrzostwach Świata oraz Igrzyskach Olimpijskich w Atenach 2004. Od roku 2005 współpracuje również z Kadrą Narodową w gimnastyce artystycznej, jako asystent trenera. Od listopada 2010 jest choreografem zespołu tanecznego Cheerleaders Gdynia. (opis i foto ze strony sgagdynia.pl).

 

i inne prowadzące, m.in.:

Joanna Pęgowska - przewodnicząca komisji metodyczno-szkoleniowej sekcji gimnastyki artystycznej oraz kierownik wyszkolenia PZG

Maria Mrozińska
Prezes Zarządu sekcji gimnastyki artystycznej, główny trener reprezentacji Polski w gimnastyce artystycznej w układach zespołowych.

Izabella Kwiecień - nauczyciel tańca klasycznego współpracujący z reprezentacją Polski w gimnastyce artystycznej.

 

 

 

6. Cena kursu instruktora gimnastyki artystycznej w Gdyni i Gdańsku

 

· Część specjalistyczna z gimnastyki artystycznej               990 zł brutto

 

· Część ogólna                                          350 zł brutto

 

 RAZEM obie części:                                1.340 zł brutto

 

v Z części ogólnej zwolnieni są:
- absolwenci studiów wyższych (licencjackich, magisterskich i podyplomowych) kierunku „wychowanie fizyczne” lub „sport”
- instruktorzy sportu innych dyscyplin i specjalności z państwową legitymacją instruktorską uzyskaną w latach 27.06.1997 – 23.08.2013 na podstawie rozporządzeń Ministra właściwego do spraw sportu
- absolwenci części ogólnej kursu instruktora sportu, którzy uzyskali państwowe zaświadczenie w latach 27.06.1997 – 23.08.2013 na podstawie rozporządzeń Ministra właściwego do spraw sportu
- osoby które zdały w PAS egzamin pisemny z części ogólnej.

 

v     Płatność ratalna jest możliwa: 400 zł przy zapisie, pozostała kwota do rozpoczęcia kursu.

 

v Dla chętnych wystawiamy rachunki za udział w kursie.

 

v Istnieje możliwość sfinansowania kursu przez zakład pracy kursanta lub inne podmioty.

 

v W cenę kursu wliczone są: zajęcia teoretyczne, zajęcia praktyczne, wynajem obiektów, materiały do zajęć.

 

Po zakończeniu kursu następuje Egzamin Instruktorski zdawany przed komisją. Osoby, które zaliczą egzamin wpłacają dodatkowo kwotę 100 zł brutto, która obejmuje m.in.: przygotowanie dokumentacji i zaświadczenia, wydanie legitymacji instruktorskiej, certyfikatu w języku angielskim, zgłoszenie do bazy absolwentów).

 

 

7. Planowany ramowy program kursu instruktora gimnastyki artystycznej w Gdyni i Gdańsku

 

1. Cele i zadania

Celem kursu instruktorskiego w zakresie gimnastyki artystycznej jest przygotowanie uczestników do prowadzenia zajęć w szkolnych kołach sportowych oraz w sekcjach i klubach na poziomie klasy młodzieżowej, trzeciej i drugiej oraz uzyskanie tytułu instruktora (ewentualnie także sędziego).

 

Realizacja tego celu zmierza do:

- uzyskania możliwie najwyższego poziomu usprawnienia osobistego (na poziomie pomiędzy klasą młodzieżową a II w poszczególnych elementach)

- opanowanie techniki ćwiczeń i metodyki ich nauczania

- umiejętność organizacji zawodów w niższych klasach i ich sędziowanie

- umiejętność prowadzenia treningów na poziomie klasy młodzieżowej, III i II.

 

2. Treści nauczania

 

Systematyka ćwiczeń w gimnastyce artystycznej:

- podział ćwiczeń na działy,

- systematyka ćwiczeń w poszczególnych działach,

- klasyfikacja w poszczególnych konkurencjach.

 

Planowanie i organizacja procesu treningu w gimnastyce artystycznej:

- rola kalendarza sportowego w planowaniu treningu,

- proces treningowy w różnych okresach ramowego planu,

- organizacja jednostki treningowej w zależności od stanu organizacyjnego sekcji,

- praktyczne opracowanie planu rocznego i miesięcznego.

 

Przepisy sędziowania w gimnastyce artystycznej:

- ogólne zasady sędziowania,

- zasady sędziowania w poszczególnych konkurencjach,

- praktyczne sędziowanie.

 

Organizacja zawodów w gimnastyce artystycznej

- przygotowanie zawodów (omówienie roli i zadań komisji),

- przeprowadzenie zawodów (omówienie zakresu pracy komisji w czasie zawodów)

- omówienie planu zawodów i grafiku czasowego.

 

Technika i metodyka w gimnastyce artystycznej:

- Ćwiczenia umuzykalniające

Różnego rodzaju zabawy i ćwiczenia rytmiczne, służące pogłębianiu poczucia rytmu. Ćwiczenia wyrabiające umiejętność wiązania ruchu z rytmem, tempem, akcentami muzycznymi oraz ogólnym charakterem utworów muzycznych będzie podstawą do poprawnego wykonywania powiązań i układów ruchowych.

- Ćwiczenia taneczne

Wybrane kroki i elementy z zakresu wszystkich obowiązujących grup: skoków równowagi, obrotów i gibkości (fale), które w połączeniu z manipulacją przyborem stanowią treść układów indywidualnych i zespołowych. Ćwiczenia taneczne o różnym charakterze, dynamice i wyrazie artystycznym, uwzględniające prawidłową pracę rąk, głowy i tułowia.

- Ćwiczenia z przyborami

Ćwiczenia techniki manipulowania przyborami: skakanką, obręczą, piłką, maczugami i wstążką w oparciu o obowiązujące w każdym przyborze odmienne grupy ćwiczeń, w powiązaniu z poznanymi krokami i elementami tanecznymi.

Stosowanie wymian przyborów (rzutem, kozłem, toczeniem) pomiędzy ćwiczącymi, mające miejsce w konkurencji zespołowej gimnastyki artystycznej.

- Tematy i układy ruchowe

Łączenie poznanych elementów tanecznych z przyborem w krótkie tematy i powiązania ruchowe do muzyki o różnym charakterze.

 

3. Wymagania

Na ogólną ocenę kursu w gimnastyce artystycznej złożą się:

- ocena zaliczeń w poszczególnych elementów w gimnastyce artystycznej

- ewentualne uzyskanie tytułu sędziego

- samodzielne poprowadzenie fragmentu lub całych zajęć

- egzamin teoretyczny z zakresu materiału programowego.

 

4. Literatura podstawowa

1. Janowska B., Serdyńska B. 2006. Taneczna technika wolna. AWF, Kraków

2. Kubalska H., Nożyńska Z. 1967. Gimnastyka artystyczna Sport i Turystyka, Warszawa.

3. Kuźmińska O. 1991.  Podręcznik gimnastyki  artystycznej. SAWW, Warszawa.

4. Rybicka A. 1976. Gimnastyka artystyczna Wyd. Skr. AWF. Wrocław

5. Barański K., Janowski D., Mazur A., Morzycki B.. 1985. Technika i metodyka nauczania podstawowych ćwiczeń gimnastycznych, AWF Warszawa.

6. Starosta W., Podciechowska K. 2009. Uwarunkowania i zmienność poziomu koordynacji ruchowej u zawodniczek gimnastyki artystycznej. Międzynarodowe Stowarzyszenie Motoryki Sportowej.

7. Cichalewska A., Kolarczyk E.. 1999. Ćwiczenia kształtujące dziewcząt. Część I i II. AWF Kraków.

8. Kuźmińska O. 1998. Gimnastyka artystyczna. SAWW Poznań.

9. Aktualne przepisy sędziowania gimnastyki artystycznej

 

Szczegółowy program i treści zostaną przedstawione na pierwszych zajęciach.

 

 

8. Procedura zgłoszenia kursu instruktora gimnastyki artystycznej w Gdyni i Gdańsku

 

ZAPISY na kurs

 

 1. Wpłacić pierwszą ratę 400 zł (lub pełna kwotę) na konto bankowe:

POLSKA AKADEMIA SPORTU

ul. Andriollego 1, 01-494 Warszawa

mBank (BRE BANK WBE/Łódź)

72 1140 2004 0000 3602 7746 3005

tytułem: gimnastyka artystyczna Gdynia i Gdańsk, imię i nazwisko kursanta

 

 2. Zapisać się na kurs - wypełnić elektroniczny formularz zgłoszenia

 

 - spełnienie 1 i 2 pkt. gwarantuje miejsce na kursie
- konsument wypełniając elektroniczny formularz zgłoszeniowy wyraża zgodę na przesyłanie danych dotyczących umowy zawartej na odległość za pośrednictwem adresu email podanego w tym formularzu

 

 3. Zebrać wymagane dokumenty:

1. Kserokopię ukończenia szkoły średniej lub świadectwa dojrzałości lub dyplomu ukończenia studiów

2. Kserokopię potwierdzenia wpłaty lub przelewu (całej kwoty)

3. 2 zdjęcia legitymacyjne (format 3,5 cm x 4,5 cm) podpisane na odwrocie

4. Wypełnioną i podpisaną własnoręcznie kartę kursanta (do pobrania w dziale dokumenty)

5. Kserokopię dokumentu zwalniającego z części ogólnej (tylko dla zwolnionych) - np. dyplomu ukończenia studiów wychowania fizycznego, legitymacji instruktora sportu lub instruktora rekreacji ruchowej, zaświadczenia o ukończeniu części ogólnej

6. Kserokopię dokumentu uprawniającego do zniżki (promocje na stronie głównej), jeżeli z tej zniżki korzystasz

4. Powyższy KOMPLET dokumentów dostarczyć na pierwsze zajęcia w przezroczystej "koszulce" A4

 

 

9. Dodatkowe informacje i uwagi organizacyjne kursu instruktora gimnastyki artystycznej w Gdyni i Gdańsku

 

- liczba miejsc jest ograniczona.

 

- o przyjęciu na kurs decyduje kolejność nadesłanych zgłoszeń i wpłat.

 

- z uwagi na ewentualne zmiany (miejsce, godziny itp.) prosimy sprawdzić informacje o kursie wysłane do zapisanych osób na maila na 3 dni przed rozpoczęciem zajęć!

 

- uczestnicy zgłaszają się do szatni 15 minut przed rozpoczęciem zajęć.

 

- na wszystkie zajęcia obowiązuje strój sportowy.

- zgodnie z art. 27 ustawy o prawach konsumentów z dnia 30 maja 2014r. konsument ma 14 dni na odstąpienie od umowy zawartej na odległość z zastrzeżeniem art. 35 oraz art. 38 ust.1 i art. 38 ust.13

- prośba o udostępnienie loginu i hasła przysłana emailowo skutkuje rozpoczęciem wykonywania usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa i jest związana z art. 35 ustawy o prawach konsumenta z 30 maja 2014r. Dz.U. poz.827 ze zm.

- Zgodnie z ustawą o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 roku (Dz. U. Nr 127, poz. 857, z późn. zm.) "zorganizowane zajęcia w zakresie sportu w związku sportowym oraz w klubie sportowym uczestniczącym we współzawodnictwie organizowanym przez polski związek sportowy może prowadzić wyłącznie trener lub instruktor sportu w rozumieniu ustawy". Polska Akademia Sportu nie ponosi odpowiedzialności za przyznawanie oraz przedłużanie licencji instruktorskich i trenerskich przez okręgowe lub ogólnopolskie związki sportowe.
 

 

 

 

 

kontakt

tel.: w godz. 10.00 - 20.00, 7 dni w tygodniu  50 485 13 11

mail: kursy@pas.edu.pl