KURS TRENERA OSOBISTEGO KURS TRENERA PERSONALNEGO W WARSZAWIE, KURS NA TRENERA SOBISTEGO KURS NA TRENERA PERSONALNEGO W WARSZAWIE

Jak zostać instruktorem sportu lub instruktorem rekreacji ruchowej? Należy ukończyć KURS INSTRUKTORSKI!!!

Zajęcia ruchowe z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi osobami mogą prowadzić osoby posiadające uprawnienia instruktorskie (legitymacje instruktora sportu lub instruktora rekreacji ruchowej). Prowadzenie zajęć bez uprawnień niesie za sobą poważne skutki prawne załamania ustawy i rozporządzeń, narażeniem zdrowia i życia osób biorących udział w tych zajęciach (przepisy kodeksu cywilnego i karnego).

 

Dotyczy to każdego rodzaju zajęć ruchowych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne (kluby, gminy) oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, prowadzących w obiektach, na terenach zamkniętych i w środowisku otwartym, w sposób stały i sezonowy, nieodpłatnie i za odpłatnością, jednorazowo jak i w zorganizowanej działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej w zakresie:
1) zajęć, podczas których prowadzone są różne formy rekreacji ruchowej,
2) innych form aktywnego wypoczynku rekreacyjno-sportowego, a w szczególności: biwaków, obozów, rajdów, zlotów, spływów, turniejów, festynów i zawodów amatorskich.

 

Jeśli jesteś aktywny, lubisz sport i umiesz zarazić swoją pasją innych możesz zostać instruktorem sportu i rekreacji. Nie musisz kończyć studiów wychowania fizycznego, żeby mieć tytuł zawodowy do pracy w sporcie lub rekreacji. Specjalistyczne kursy instruktorskie, kursy trenerskie lub kursy menedżerskie prowadzone przez Polską Akademię Sportu pozwolą Ci uzyskać przydatne uprawnienia do pracy. ZAPRASZAMY!

Jak zostać instruktorem?

 

kursy instruktorskie  Strefa dla kursantów 
  Oferty pracy dla instruktorów
  Absolwenci naszych kursów 

kursy na instruktorów sportu i rekreacji ruchowej

KURSY INSTRUKTORSKIE SPORTU i REKREACJI, SZKOLENIA, KURSY TRENERSKIE I KURSY MENEDŻERSKIE


kurs na TRENERA OSOBISTEGO w Warszawie

kurs na TRENERA PERSONALNEGO w Warszawie


najbliższe terminy tego kursu:

 21 października - 3 grudnia 2017 (weekendowy, 7 tygodni), zjazdy: 21-22.X, 28-29.X, 4-5.XI, 11-12.XI, 18-19.XI, 25-26.XI, 2-3.XII 

3 lutego - 18 lutego 2018 (intensywny, 16 dni)

 24 marca - 27 maja 2018 (weekendowy, 7 tygodni), zjazdy: 24-25.III, wolne na Wielkanoc, 7-8.IV, 14-15.IV, 21-22.IV, wolne na Majówkę, 12-13.V, 19-20.V, 26-27.V 

23 czerwca - 8 lipca 2018 (intensywny, 16 dni)

15 września - 30 września 2018 (intensywny, 16 dni)

 20 października - 16 grudnia 2018 (weekendowy, 7 tygodni), zjazdy: 20-21.X, 27-28.X,  wolne na wszystkich Świętych, 17-18.XI, 24-25.XI, 1-2.XII, 8-9.XII, 15-16.XII 

osoby wstępnie zainteresowane tym kursem prosimy o bezpłatną rezerwację miejsca (jej ważność wygasa na 30 dni przed kursem), a osoby zdecydowane na udział w kursie o zapisanie się na kurs i wpłacenie pierwszej raty 

ORGANIZATORZY:

 • Polska Akademia Sportu www.kursyinstruktorskie.edu.pl - prowadzi kursy dla dorosłych w zakresie uprawnień instruktora sportu, trenera sportu, instruktora rekreacji ruchowej, trenera osobistego (personalnego), menedżera sportu oraz instruktora odnowy biologicznej. Podstawa prawna: ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dziennik Ustaw 2014 nr 0 poz. 1145)

 

1.      Uprawnienia kursu trenera osobistego

Po zaliczonym kursie i zdanym egzaminie końcowym kursant otrzymuje dyplom trenera osobistego wg wzoru. Absolwent kursu uzyskuje uprawnienia zawodowe ZGODNE rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Dyplom wystawiany jest max. w ciągu 2-3 TYGODNI od zdania egzaminu! Dodatkowo absolwent otrzymuje zaświadczenie o uzyskaniu kwalifikacji zawodowych instruktora oraz CERTYFIKAT TRENERSKI w języku angielskim ze szczegółowym programem kursu, numerem, podpisem i pieczęcią, umożliwiającym podjęcie legalnej pracy we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

Kurs TRENERA OSOBISTEGO przygotowuje i uprawnia absolwentów do pracy w klubach sportowych, rekreacyjnych i komercyjnych, ośrodkach sportu, rekreacji i kultury, placówkach wypoczynku. Absolwent może także założyć własną szkółkę lub klub rekreacyjny w formie działalności gospodarczej i prowadzić komercyjne zajęcia z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Kurs może być też doskonałym odświeżeniem i usystematyzowaniem wiadomości dla osób już prowadzących zajęcia.


Wszystkie dyplomy wydaje Rektor Polskiej Akademii Sportu, następnie są one rejestrowane w bazie absolwentów i mogą być honorowane  we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Dyplom trenerski jest dokumentem uprawniającym do pracy w charakterze trenera!


Wzór wydawanych dokumentów dla absolwentów kursu: dyplomu w twardej im. skóry oprawie, zaświadczenia o ukończeniu kursu i uzyskaniu kwalifikacji zawodowych wg wzoru MEN oraz certyfikatu w języku angielskim z programem kursu.


2.
      Struktura kursu trenera osobistego   

 • Część ogólna kursu (teoria)  100 godzin lekcyjnych (75 godzin zegarowych). Zajęcia z części ogólnej będą się odbywały w formie e-learningowej (materiały na stronie internetowej).  Ta cześć kończy się egzaminem ogólnym (pisemnym opisowym). Przysługuje 1 bezpłatna poprawka w wyznaczonym przez PAS terminie. Część ogólna obejmuje przedmioty podstawowe i kierunkowe (m.in. anatomia ogólna, anatomia czynnościowa aparatu ruchu, fizjologia człowieka, pedagogika, psychologia, pierwsza pomoc przedmedyczna, teoria sportu i treningu sportowego, metodyka wychowania fizycznego, teoria rekreacji ruchowej, fizjologia wysiłku fizycznego, prawo w sporcie, emisja głosu, korektywa i kompensacja, żywienie i dietetyka, itp.). Materiały i zagadnienia egzaminacyjne dostępne są na stronie internetowej www.kursyinstruktorskie.edu.pl, zakładka strefa dla kursantów. Login i hasło podane będzie na pierwszych zajęciach.

  Z tej części zwolnieni są:

  - absolwenci studiów wyższych (licencjackich, magisterskich i podyplomowych) kierunku „wychowanie fizyczne” lub „sport”

  - instruktorzy sportu innych dyscyplin i specjalności z państwową legitymacją instruktorską uzyskaną w latach 27.06.1997 – 23.08.2013 na podstawie rozporządzeń Ministra właściwego do spraw sportu

  - absolwenci części ogólnej kursu instruktora sportu, którzy uzyskali państwowe zaświadczenie w latach 27.06.1997 – 23.08.2013 na podstawie rozporządzeń Ministra właściwego do spraw sportu

  - osoby które zdały w PAS egzamin pisemny z części ogólnej.

   

 • Część specjalistyczna (teoria i praktyka):

    " Ćwiczenia, wykłady, warsztaty 100 godzin lekcyjnych (75 h zegarowych). Ta część kończy się egzaminem specjalistycznym. Przysługuje 1 bezpłatna poprawka w wyznaczonym terminie. Szczegółowe wymagania egzaminacyjne, zasady uczestnictwa w zajęciach i odrabiania nieobecności podane będą na pierwszych zajęciach.

    " Samokształcenie - 50 h lekcyjnych (37,5 h zegarowych) - praca własna kursanta nad wyznaczonymi zadaniami: np. opracowanie regulaminów zawodów, przygotowanie konspektów na podane tematy, opracowanie programu obozu sportowego. Prace w formie pisemnej kursanci przekazują kierownikowi kursu w wyznaczonym terminie. 

    " Praktyki trenerskie - w liczbie 30 h lekcyjnych (22,5 zegarowych) odbywane są w trakcie lub po zakończeniu kursu w dowolnie wybranym przez siebie klubie sportowym lub rekreacyjnym. Zakres praktyk: hospitowanie zajęć prowadzonych przez instruktorów klubu, demonstrowanie ćwiczeń, asystowanie instruktorom, prowadzenie rozgrzewki oraz fragmentów zajęć. Zaliczeniem praktyk i warunkiem wydania dyplomu trenerskiego jest złożenie wypełnionego dziennika z wymaganymi pieczęciami i podpisami. Dziennik praktyk i skierowanie na praktykę można pobrać ze strony internetowej www.kursyinstruktorskie.edu.pl, zakładka strefa dla kursantów. Login i hasło podane będzie na pierwszych zajęciach.

 

3.      Terminy i miejsce zajęć kursu trenera osobistego

Część ogólna będzie się odbywała w formie e-learningowej (materiały na stronie internetowej).  Egzamin pisemny z części ogólnej (1 termin) zaplanowany jest:

kurs intensywny - połowa kursu (jeśli kurs trwa 14-16 dni, zwykle 2 sobota) lub przedostatni dzień danej edycji kursu (jeśli kurs trwa do 9 dni, zwykle 2 sobota)

kurs weekendowy - połowa danej edycji kursu (zwykle 3 lub 4 sobota)

Informacja o dniu egzaminu jest wysyłana mailem w środę wieczorem 3 dni przed rozpoczęciem danej edycji kursu, a szczegółowa godzina i miejscu egzaminu jest podawana w strefie dla kursantów.

 

miejsce zajęć części specjalistycznej: planujemy w salach klubu APLAUZ FITNESS – Warszawa Bemowo, ul. Radiowa 1a (róg Powstańców Śląskich). Dojazd komunikacją miejską do przystanku RADIOWA autobusami: 106, 112, 171, 184, 220, 406, 410, 507, 523, E-2 oraz tramwajami 5, 23, 24, 28 mapka: www.pas.edu.pl/aplauz oraz inne obiektach dydaktycznych / sportowych gł. na Bemowie

 

Zajęcia z części specjalistycznej planujemy:

1. na kursie weekendowym  CO TYDZIEŃ w soboty i niedziele w godzinach 9.00 - 15.30 plus 4 dodatkowe wykłady w godzinach 16.00 - 21.00

2. na kursie intensywnym codziennie między 8.00 a 17.00

 

Dodatkowo uczestnicy otrzymają dostęp do materiałów specjalistycznych na stronie (e-learning) przygotowanych przez niektórych prowadzących, obowiązują one na egzaminie końcowym.

 

W niektóre dni godziny i miejsce zajęć mogą ulec zmianie. Informacja szczegółowa o godzinie i miejscu pierwszych zajęciach jest wysyłana mailem w środę wieczorem 3 dni przed kursem. UWAGA: W sytuacjach wyjątkowych kurs może zostać wydłużony o jeden lub dwa weekendy.

Materiały do nauki części ogólnej i specjalistycznej na kursie intensywnym można uzyskać na tydzień przed rozpoczęciem kursu. W tym celu należy wpłacić 350 zł za część ogólną i wysłać maila (najlepiej dołączając potwierdzenie wpłaty lub przelewu w formie skanu) z prośbą o podanie loginu i hasła dostępu.
Na kursie weekendowym materiały udostępniane są na otwarciu 1 dnia kursu.

 


4.      Uczestnicy kursu trenera osobistego

Uczestnikami kursu może zostać osoba, która:

1. ukończyła 18 lat;

2. posiada co najmniej wykształcenie średnie (wymagane jest dostarczenie na rozpoczęcie kursu kserokopii dokumentu potwierdzającego uzyskane wykształcenie: średnie lub wyższe);

3. posiada ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kursu (wymagane jest podpisanie oświadczenia na podaniu o przyjęcie na kurs);

4. nie ma przeciwwskazań zdrowotnych i lekarskich do udziału w kursie trenerskim (wymagane jest podpisanie oświadczenia na podaniu o przyjęcie na kurs);

5. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo (zobacz wykaz przestępstw), o którym mowa w art. 46–50 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2010 nr 127 poz. 857, z późn. zm.), lub określone w rozdziale XIX, XXIII, z wyjątkiem art. 192 i art. 193, rozdziale XXV i XXVI ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.).” (wymagane jest podpisanie oświadczenia na podaniu o przyjęcie na kurs);

6. posiada wysoką sprawność fizyczną pozwalająca na swobodne wykonywanie ćwiczeń i wytrzymanie kilku godzin zajęć ruchowych pod rząd;

7.  ma znajomość i doświadczenie w zakresie treningu*

*Większość kursantów biorących udział w tym szkoleniu stanowią instruktorzy kulturystyki, mający dużą wiedzę o treningu siłowym, żywieniu i suplementacji. Pozostałe osoby będą musiały więcej czasu poświęcić na samodzielne opanowanie podstawowych zagadnień z tego zakresu. Osoby, które zamierzają podjąć pracę jako trener na siłowni w klubie fitness, zachęcamy do zrobienia u nas kursu instruktora sportu specjalność kulturystyka (osobno lub równolegle - zajęcia nie pokrywają się godzinowo!) .

Polecamy jednoczesne skorzystanie z naszej oferty kursu instruktora kulturystyki, w cenie 899 zł brutto (oszczędzają Państwo 350 zł) - dla osób uczestniczących jednocześnie w kursie TRENERA OSOBISTEGO. ZAPISZ SIĘ TERAZ


5.      Planowana kadra kursu trenera osobistego

Sebastian Kuliński (kierownik kursu) - czołowy polski kulturysta, reprezentant Polski, instruktor sportu w kulturystyce, sędzia kulturystyki PZKFiTS, doświadczony instruktor i trener personalny, wykładowca i egzaminator na kursach instruktora kulturystyki. oraz trenera personalnego, uzyskał m.in. tytuł Mistrza Polski oraz vice-mistrza Polski (kulturystyka klasyczna)

Katarzyna Kozakiewicz - Kowalik - absolwentka AWF, instruktor kulturystyki. Mistrzyni Świata w Fitness Sylwetkowym. 18 lat stażu treningowego. Już 11 lat zajmuje się promowaniem zdrowego trybu życia pracując jako trener personalny, specjalistka w odchudzaniu, treningu siłowym oraz odżywianiu i dobieraniu indywidualnych diet.

Krzysztof Selenta - doktor nauk medycznych, rehabilitant, terapeuta manualny, dietetyk, dyplomowany instruktor kulturystyki i odnowy biologicznej; trener osobisty i główny fizjoterapeuta Mariusza Pudzianowskiego, Piotra Głuchowskiego, Pawła Nastuli i innych znanych osób. Właściciel treningmedyczny.pl/video.html

Elżbieta Furman - instruktor Reebok Poland, absolwentka medycznego studium fizjoterapii w Konstancinie oraz Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie na wydziale rehabilitacji ruchowej. Współzałożycielka Reebok University Poland. W 1997 roku w konkursie "Boskie Ciała" została uznana za najlepszego instruktora fitness w Polsce. Prowadzi wszystkie formy ruchowe, głównie te prozdrowotne, proponowane w klubach fitness. Jej zajęcia są pełne humoru , dowcipu i dobrej zabawy. Z racji wykształcenia w swojej pracy kładzie największy nacisk na prawidłowa technikę wykonywania poszczególnych ćwiczeń. Jej dewiza to: minimum urazów i przeciążeń - maksimum efektów i zadowolenia!!!

dr Adam Khonke (gościnnie), vice prezydent European Fitness Centre Association, Prezes Polskiego Zwiazku Fitness and Wellness, http://www.pzfw.pl jeden z pierwszych i najlepszych menagerów fitness w Polsce, właściciel sieci klubów fitness and spa w Niemczech

Paweł "MĄKA" Mączyński - Trener personalny (www.zdrowytrening.pl , www.hpf.pl) i ekspert koordynujący treningi odchudzające wydawnictw poradniczych (Naj, Claudia, Glamour i Gala). Jest absolwentem Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, zawodnikiem klasy mistrzowskiej w dziesięcioboju, wielokrotnym reprezentantem Polski i multimedalistą Mistrzostw Polski. Jest trenerem Kadry Mazowsza przygotowania fizycznego tenisistów, koszykarzy, piłkarzy oraz przygotowania fizycznego w dyscyplinie lekkoatletyki oraz kulturystyki i podnoszenia ciężarów. Czynnie współpracuje z klubami i stowarzyszeniami sportowymi. Jest organizatorem obozów sportowych, wyjazdów szkoleniowych dla firm (Zdrowy kręgosłup, Chudnij zdrowo) i imprez rekreacyjnych. Ukończone dodatkowo kursy Masażysty I i II stopnia oraz Terapii Manualnej kręgosłupa dla osób dorosłych i z nadwagą, Specjalizuje się w treningach odchudzających i kształtujących sylwetkę.

Piotr Wróblewski - Absolwent warszawskiej Akademii Wychowania Fizycznego, trener piłki siatkowej, Master Instruktor International Nordic Walking Association, nauczyciel i doradca metodyczny m.st. Warszawy, nagrodzony Medalem Komisji Edukacji Narodowej. W 2005 roku zainicjował program turystyczno-rekreacyjny Spacer po zdrowie – Nordic Walking na warszawskim Bemowie, w którym regularnie uczestniczy kilkaset osób. Autor licznych publikacji z zakresu wychowania fizycznego, promocji aktywności fizycznej i zdrowia. Autor bestsellera wydawnictwa Pascal, seria FAN – „Nordic walking. Poradnik”.

Janusz Facoń (gościnnie) - Absolwent Politechniki Lubelskiej, Instruktor Sportu o Specjalności Pływanie, OM AQUA INSTRUKTOR, Instrukor Beco Aqua Fitness Professional, Ratownik Wodny WOPR, Uczestnik kursu Aqua Trener Personalny dr Mary Sanders (USA, Prezenter na konwencjach Aquafitness "Na Fali" w Kołobrzegu, Cetniewie i Wałczu w latach 2005-2008, Uczestnik międzynarodowych konwencji Aquafitness w Berlinie i Karlsruche w latach 2006-2008, Zajęcia AQUA TRAINING, będące jego pasją prowadzi ekspresyjnie i dynamicznie, zaskakuje nowymi pomysłami. www.aquaaerobik.pl/instruktorzy

Danuta Papińska - czołowa Polska instruktorka pilates, wyszkolona i rekomendowana przez Pilates Body Control http://www.bodycontrol.co.uk (najlepsza Akademia Trenerów Pilates z siedzibą w Londynie), wieloletnia instruktorka fitness, spinning, step, ball, tbc i innych form fitness.

Katarzyna Witek -

Dariusz Czarnecki -

Patrycja Wójcikowska -

Michał Jakubowicz - Instruktor CrossFit, Trener Personalny Europejskiej Federacji E.B.F.F., Międzynarodowy Instruktor Federacji I.B.F.F., Instruktor Sportu ze specjalizacją Kulturystyka PZKFiTS, Sędzia Kulturystyki i Fitness PZKFiTS. Entuzjasta treningów poprawiających sylwetkę oraz sprawność fizyczną.

ta kadra najczęściej prowadziła zajęcia w poprzednich edycjach kursu - czasami może zdarzyć się zastępstwo w razie niedyspozycji prowadzącego

 

6.      Cena kursu trenera osobistego

 • Cena kursu TRENERA OSOBISTEGO                       1449 zł brutto

                                       RAZEM:                                                    1.449 zł brutto

v     W cenę kursu wliczone są: część ogólna, zajęcia teoretyczne, zajęcia praktyczne, wynajem obiektów, materiały od prowadzących zajęcia. Osoby zwolnione z części ogólnej na tym kursie płacą taką samą kwotę.

v     Płatność ratalna jest możliwa: 500 zł przy zapisie, pozostała kwota do rozpoczęcia kursu

v     Dla chętnych wystawiamy rachunki za udział w kursie.

v     Istnieje możliwość sfinansowania kursu przez zakład pracy kursanta lub inne podmioty.

Po zakończeniu kursu następuje Egzamin zdawany przed komisją. Osoby, które zaliczą egzamin wpłacają dodatkowo kwotę 100 zł brutto, która obejmuje: przygotowanie dokumentacji i zaświadczenia, wydanie dyplomu Trenera oraz zaświadczenia, a także  certyfikatu w języku angielskim).

 

7.      Ramowy (wstępny) planowany program kursu trenera osobistego

Sebastian Kuliński: Wywiad wstępny z klientem:
a) oczekiwania i potrzeby,
b) stan zdrowia, badania lekarskie niezbędne do podjęcia zajęć ruchowych
o wzmożonym wysiłku,
c) testy i ocena sprawności fizycznej i możliwości wysiłkowych,
d) czas trwania współpracy.

Paweł Mączyński: Wszechstronne ćwiczenia fizyczne (biegi, skoki, rzuty, ćw. gibkościowe, siłowe, płotkarskie, piłki lekarskie itp.), w treningu personalnym. Praca ze specyficznymi klientami.

Piotr Wróblewski: Trening zdrowotny. Nordic walking i ćwiczenia rozciągające formą wszechstronnego treningu personalnego dla różnych osób

Sebastian Kuliński: Trener Osobisty - budowanie własnego wizerunku oraz trwałych relacji z klientem:
a) jak kreować właściwy i pożądany obraz własnej osoby wobec obecnych oraz potencjalnych klientów /media: telewizja, radio, magazyny branżowe, portale internetowe etc./
b)
 psychologia pracy indywidualnej z klientem: podejście do klienta: sposób prowadzenia rozmowy, utrzymywanie profesjonalnego dystansu- mowa ciała, motywowanie, techniki NLP etc. 

Elżbieta Furman: Ocena sylwetkowa klienta, duże piłki oraz stretching w treningu personalnym.

Danka Papińska: Pilates, wałki, gumy i inne elementy w treningu personalnym.

Patrycja Wójcikowska: Fitness funkcjonalny w treningu personalnym. Trening stacyjny i obwodowy.

Sebastian Kuliński: Diety, żywienie i suplementacja. Ustalanie właściwego programu dietetycznego oraz suplementacyjnego dla danej osoby /indywidualizacja/ w zależności od typu sylwetki, metabolizmu, stylu życia, wieku etc.

Krzysztof Selenta: Funkcjonalny trening medyczny połączenie ćwiczeń z zakresu fizjoterapii, masażu, technik manualnych z ćwiczeniami treningowymi.

Katarzyna Witek: Ćwiczenia z kobietami w ciąży i po ciąży wskazania i przeciwwskazania. Powrót do formy po porodzie.

Sebastian Kuliński: Dobór odpowiedniego rodzaju zajęć w zależności od oczekiwań oraz potrzeb klientów: przyrost masy, przyrost siły, redukcja masy, trening zdrowotny, uzupełnienie innego sportu, inne. Planowanie treningu siłowego.

Janusz Facoń (gościnnie): Aqua trening personalny zastosowanie licznych przyrządów do ćwiczeń fizycznych w wodzie płytkiej i głębokiej.

Dr Adam Kohnke (gościnnie): Management fitness & wellness. Zarządzanie klubem fitness. Oczekiwania i potrzeby klientów korzystających z klubów i ćwiczeń typu fitness. Porównanie Polski z innymi krajami (wykłady gościnne).

Sebastian Kuliński Podstawowe ćwiczenia siłowe w treningu personalnym (wzmacnianie, rodzaje treningów, grupy mięśniowe i ich funkcje, podstawowe zestawy ćwiczeń dla osób początkujących, intensywność i planowanie treningu).

Katarzyna Kozakiewicz-Kowalik: Warsztat pracy indywidualnej z klientem (zachęcenie, utrzymanie, motywowanie). Trening w różnorodnych środowiskach (brak sprzętu, małe pomieszczenia). Zastosowanie nietypowych przyrządów z otoczenia domowego.

Dariusz Czarnecki: Trening sprawności sportowej Plyometria. Rozwijanie szybkości, siły i zwinności za pomocą ćwiczeń plyometrycznych.

Michał Jakubowicz: Systemy podwieszane, kettlebells, liny, opony. Trening siłowo-wytrzymałościowy z użyciem ciężaru własnego ciała, obciążnika z przesuniętym środkiem ciężkości oraz innych przyborów używanych w treningu crossfitowym.

Sebastian Kuliński: Błędy w technice wykonywania poszczególnych ćwiczeń mogące w przyszłości generować kontuzje u klientów /na konkretnych przykładach/. Ćwiczenia, które powinno się całkowicie wyeliminować z programów treningowych u większości klientów /ze względu na ich kontuzjogenność/ oraz te które są przeciwwskazane przy określonych schorzeniach. Czym je zastąpić ? Praca z osobami w starszym i podeszłym wieku oraz osobami z nadwagą i otyłymi. Na co zwracać szczególną uwagę i czego bezwzględnie unikać. Rodzaje i zalety treningów: outdoor i indoor. Trening w różnorodnych środowiskach (brak sprzętu, małe pomieszczenia).  Wady i zalety.

 

Zajęcia mają charakter teoretyczno - praktyczny. Szczegółowy program i  treści zostaną dostosowane do poziomu uczestników i mogą się różnić od powyższych.  

 

8.      Procedura zgłoszenia kursu trenera osobistego

na kurs edycji "LUTY 2018" zapisy są do 12 stycznia

 

na kurs edycji "JESIEŃ 2017" zapisy są do 17 października 2017


1. Wpłacić 500 zł pierwszej raty (lub pełną kwotę) na konto bankowe: 

                                POLSKA AKADEMIA SPORTU
                          ul. Andriollego 1, 01-494 Warszawa
                                 mBank
(BRE BANK WBE/Łódź)
                              95 1140 2004 0000 3202 5484 8110
                tytułem: trener osobisty, imię i nazwisko kursanta

2. Zapisać się na kurs - wypełnić elektroniczny formularz zgłoszenia

 - spełnienie 1 i 2 pkt. gwarantuje miejsce na kursie
- konsument wypełniając elektroniczny formularz zgłoszeniowy wyraża zgodę na przesyłanie danych dotyczących umowy zawartej na odległość za pośrednictwem adresu email podanego w tym formularzu

 

 3. Zebrać wymagane dokumenty:

 

1. Kserokopię świadectwa ukończenia szkoły średniej lub świadectwa dojrzałości lub dyplomu ukończenia studiów

2. Kserokopię potwierdzenia wpłaty lub przelewu (całej kwoty)

3. 2 zdjęcia legitymacyjne (format 3,5 cm x 4,5 cm) podpisane na odwrocie

4. Wypełnioną i podpisaną własnoręcznie kartę kursanta (do pobrania w dziale dokumenty)

5. Kserokopię dokumentu zwalniającego z części ogólnej (tylko dla zwolnionych)

4. Powyższy KOMPLET dokumentów dostarczyć na pierwsze zajęcia w przezroczystej "koszulce" A4

 

9.      Dodatkowe informacje i uwagi organizacyjne kursu trenera osobistego

- liczba miejsc jest ograniczona.

- o przyjęciu na kurs decyduje kolejność nadesłanych zgłoszeń i wpłat.

- z uwagi na ewentualne zmiany (miejsce, godziny itp.) prosimy sprawdzić informacje o kursie wysłane do zapisanych osób na maila na 3 dni przed rozpoczęciem zajęć!

- uczestnicy zgłaszają się do szatni 15 minut przed rozpoczęciem zajęć.

- na wszystkie zajęcia obowiązuje strój sportowy.

- zgodnie z art. 27  ustawy o prawach konsumentów z dnia 30 maja 2014r.  konsument ma 14 dni na odstąpienie od umowy zawartej na odległość  z zastrzeżeniem art. 35 oraz art. 38 ust.1 i art. 38 ust.13

- prośba o udostępnienie loginu i hasła przysłana emailowo skutkuje rozpoczęciem wykonywania usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa i jest związana z art. 35 ustawy o prawach konsumenta z 30 maja 2014r. Dz.U. poz.827 ze zm.

- Zgodnie z ustawą o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 roku (Dz. U. Nr 127, poz. 857, z późn. zm.) "zorganizowane zajęcia w zakresie sportu w związku sportowym oraz w klubie sportowym uczestniczącym we współzawodnictwie organizowanym przez polski związek sportowy może prowadzić wyłącznie trener lub instruktor sportu w rozumieniu ustawy". Polska Akademia Sportu nie ponosi odpowiedzialności za przyznawanie oraz przedłużanie licencji instruktorskich i trenerskich przez okręgowe lub ogólnopolskie związki sportowe.

 

 

  


Jesteśmy w rejestrze

Rejestr Profesjonalnych Szkół i Instruktorów Fitness


promocje

rabat 50 zł przy
zapisie do 31 sierpnia sprawdź szczegóły

rabat 350 zł dla
AWF, WSKFiT i EWS sprawdź szczegóły

 

bezpłatne kursy dla bezrobotnych

 

bezpłatny kurs dla zgłaszającego grupę

 

 

partnerzy

kursy na instruktorów trenerów piłki nożnej

 

szkolenie na instruktorów kulturystyki

 

szkolenie na instruktorów fitness aerobiku areobiku

 

szkolenie na instruktorów tańca sportowego

 

szkolenie na instruktorów samoobrony

 

szkolenie na instruktorów lekkoatletyki lekkiej atletyki

 

szkolenie na instruktorów narciarstwa

 

szkolenie na instruktorów pływania

 

szkolenie na instruktorów piłki ręcznej nożnej siatkowej koszykówki

 

szkolenie na trenera II 2 klasy w piłce nożnej

 

 

kontakt

tel.: w godz. 10.00 - 20.00, 7 dni w tygodniu  50 485 13 11

mail: kursy@pas.edu.pl