KURS INSTRUKTORA KULTURYSTYKI W WARSZAWIE, KURS NA INSTRUKTORA KULTURYSTYKI W WARSZAWIE

Jak zostać instruktorem sportu lub instruktorem rekreacji ruchowej? Należy ukończyć KURS INSTRUKTORSKI!!!

Zajęcia ruchowe z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi osobami mogą prowadzić osoby posiadające uprawnienia instruktorskie (legitymacje instruktora sportu lub instruktora rekreacji ruchowej). Prowadzenie zajęć bez uprawnień niesie za sobą poważne skutki prawne załamania ustawy i rozporządzeń, narażeniem zdrowia i życia osób biorących udział w tych zajęciach (przepisy kodeksu cywilnego i karnego).

 

Dotyczy to każdego rodzaju zajęć ruchowych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne (kluby, gminy) oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, prowadzących w obiektach, na terenach zamkniętych i w środowisku otwartym, w sposób stały i sezonowy, nieodpłatnie i za odpłatnością, jednorazowo jak i w zorganizowanej działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej w zakresie:
1) zajęć, podczas których prowadzone są różne formy rekreacji ruchowej,
2) innych form aktywnego wypoczynku rekreacyjno-sportowego, a w szczególności: biwaków, obozów, rajdów, zlotów, spływów, turniejów, festynów i zawodów amatorskich.

 

Jeśli jesteś aktywny, lubisz sport i umiesz zarazić swoją pasją innych możesz zostać instruktorem sportu i rekreacji. Nie musisz kończyć studiów wychowania fizycznego, żeby mieć tytuł zawodowy do pracy w sporcie lub rekreacji. Specjalistyczne kursy instruktorskie, kursy trenerskie lub kursy menedżerskie prowadzone przez Polską Akademię Sportu pozwolą Ci uzyskać przydatne uprawnienia do pracy. ZAPRASZAMY!

Jak zostać instruktorem?

 

kursy instruktorskie  Strefa dla kursantów 
  Oferty pracy dla instruktorów
  Absolwenci naszych kursów 

kursy na instruktorów sportu i rekreacji ruchowej

KURSY INSTRUKTORSKIE SPORTU i REKREACJI, SZKOLENIA, KURSY TRENERSKIE I KURSY MENEDŻERSKIE


kurs instruktora KULTURYSTYKI i ĆWICZEŃ SIŁOWYCH w Warszawie
 

najbliższe terminy tego kursu:

 2 lutego - 17 lutego 2019 (intensywny, 16 dni)

 23 marca - 26 maja 2019 (weekendowy, 7 tygodni), zjazdy: 23-24.III, 30-31.III, 6-7.IV, 13-14.IV, wolne na Wielkanoc, wolne na bardzo długą Majówkę, 11-12.V, 18-19.V, 25-26.V 

 22 czerwca - 7 lipca 2019 (intensywny, 16 dni)

 14 września - 29 września 2019 (intensywny, 16 dni)

 19 października - 8 grudnia 2019 (weekendowy, 7 tygodni), zjazdy: 19-20.X, 26-27.X, wolne na Wszystkich Świętych, 9-10.XI, 16-17.XI, 23-24.XI, 30.XI-1.XII, 7-8.XII

 

 

osoby wstępnie zainteresowane tym kursem prosimy o bezpłatną rezerwację miejsca (jej ważność wygasa na 30 dni przed kursem), a osoby zdecydowane na udział w kursie o zapisanie się na kurs i wpłacenie pierwszej raty

PROMOCJA: Przy jednoczesnym udziale w kursie TRENERA OSOBISTEGO udział w kursie INSTRUKTORA KULTURYSTYKI kosztuje jedyne 600  zł zamiast 1249 zł (oszczędzają Państwo wtedy 649 zł !!!). Grafik jest tak ułożony, że można pogodzić godzinowo oba kursy i wiadomości z obu kursów się znakomicie uzupełniają! Większość kursantów robi właśnie te dwa kursy jednocześnie.

 

 jest to kurs na UPRAWNIENIA ZAWODOWE instruktora sportu
 specjalność: kulturystyka i ćwiczenia siłowe

ORGANIZATORZY:

 • Polska Akademia Sportu www.kursyinstruktorskie.edu.pl - prowadzi kursy dla dorosłych w zakresie uprawnień instruktora sportu, trenera sportu, instruktora rekreacji ruchowej, trenera osobistego (personalnego), menedżera sportu oraz instruktora odnowy biologicznej. Podstawa prawna: ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dziennik Ustaw 2014 nr 0 poz. 1145)

 • Fitness Klub Aplauz www.aplauz.pl

 

 

1.      Uprawnienia kursu instruktora kulturystyki

Po zaliczonym kursie i zdanym egzaminie instruktorskim kursant otrzymuje legitymację instruktora sportu w danej specjalności wg wzoru. Absolwent kursu uzyskuje uprawnienia zawodowe ZGODNE Z USTAWĄ O SPORCIE oraz rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Legitymacja wystawiana jest max. w ciągu 2-3 TYGODNI od zdania egzaminu! Dodatkowo absolwent otrzymuje zaświadczenie o uzyskaniu kwalifikacji zawodowych instruktora oraz CERTYFIKAT INSTRUKTORSKI w języku angielskim ze szczegółowym programem kursu, numerem, podpisem i pieczęcią, umożliwiającym podjęcie legalnej pracy we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

Kurs instruktora kulturystyki przygotowuje i uprawnia absolwentów do pracy w związkach sportowych, klubach sportowych, rekreacyjnych i komercyjnych, ośrodkach sportu, rekreacji i kultury, placówkach wypoczynku, na obozach i koloniach, prowadzenia zajęć w ramach lekcji wychowania fizycznego (podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli). Absolwent może także założyć własną szkółkę lub klub rekreacyjny w formie działalności gospodarczej i prowadzić komercyjne zajęcia z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Kurs może być też doskonałym odświeżeniem i usystematyzowaniem wiadomości dla osób już prowadzących zajęcia.


Wszystkie legitymacje wydaje Rektor Polskiej Akademii Sportu, następnie są one rejestrowane w bazie absolwentów i mogą być honorowane  we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Legitymacja instruktorska jest dokumentem uprawniającym do pracy w charakterze instruktora! Format 147 x 99 mm, wykonanie na papierze białym, oprawa twarda, imitacja skóry w kolorze czerwonym.

legitymacja, zaświadczenie i certyfikat w jęz. angielskim

 

 

2.      Struktura kursu instruktora kulturystyki

• Część ogólna kursu (teoria) – 100 godzin lekcyjnych (75 godzin zegarowych). Zajęcia z części ogólnej będą się odbywały w formie e-learningowej (materiały na stronie internetowej). Ta cześć kończy się egzaminem ogólnym (pisemnym opisowym). Przysługuje 1 bezpłatna poprawka w wyznaczonym przez PAS terminie. Część ogólna obejmuje przedmioty podstawowe i kierunkowe (m.in. anatomia ogólna, anatomia czynnościowa aparatu ruchu, fizjologia człowieka, pedagogika, psychologia, pierwsza pomoc przedmedyczna, teoria sportu i treningu sportowego, metodyka wychowania fizycznego, teoria rekreacji ruchowej, fizjologia wysiłku fizycznego, prawo w sporcie, emisja głosu, korektywa i kompensacja, żywienie i dietetyka, itp.). Materiały i zagadnienia egzaminacyjne dostępne są na stronie internetowej www.kursyinstruktorskie.edu.pl, zakładka strefa dla kursantów. Login i hasło podane będzie na pierwszych zajęciach.
Z tej części zwolnieni są:
- absolwenci studiów wyższych (licencjackich, magisterskich i podyplomowych) kierunku „wychowanie fizyczne” lub „sport”
- instruktorzy sportu innych dyscyplin i specjalności z państwową legitymacją instruktorską uzyskaną w latach 27.06.1997 – 23.08.2013 na podstawie rozporządzeń Ministra właściwego do spraw sportu
- absolwenci części ogólnej kursu instruktora sportu, którzy uzyskali państwowe zaświadczenie w latach 27.06.1997 – 23.08.2013 na podstawie rozporządzeń Ministra właściwego do spraw sportu
- osoby które zdały w PAS egzamin pisemny z części ogólnej.

  

• Część specjalistyczna (teoria i praktyka) - 150 godzin lekcyjnych (112,5 godzin zegarowych):

    • Ćwiczenia, wykłady, warsztaty – 72 godziny lekcyjne (54 h zegarowych). Ta część kończy się egzaminem specjalistycznym. Przysługuje 1 bezpłatna poprawka w wyznaczonym przez PAS terminie. Szczegółowe wymagania egzaminacyjne, zasady uczestnictwa w zajęciach i odrabiania nieobecności podane będą na pierwszych zajęciach.

    • Praca własna kursanta i samokształcenie - 48 h lekcyjnych (36 h zegarowych) - przyswojenie i analiza wskazanej literatury specjalistycznej, stron internetowych, obserwacja i analiza imprez sportowych, realizacja przez kursantów wyznaczonych zadań: np. opracowanie regulaminów zawodów sportowo - rekreacyjnych, przygotowanie konspektów na podane tematy, opracowanie programu obozu sportowego, itp. Kierownik kursu na pierwszych zajęciach omawia warunki zaliczenia i rodzaj wykonywanych zadań. 

    • Praktyki instruktorskie - w liczbie 30 h lekcyjnych (22,5 zegarowych) odbywane są w trakcie kursu (lub w terminie 3 miesięcy po kursie) w dowolnie wybranym przez siebie klubie sportowym lub rekreacyjnym. Zakres praktyk: hospitowanie zajęć prowadzonych przez instruktorów klubu, demonstrowanie ćwiczeń, asystowanie instruktorom, prowadzenie rozgrzewki oraz fragmentów zajęć. Zaliczeniem praktyk i warunkiem wydania legitymacji instruktorskiej jest złożenie wypełnionego dziennika z wymaganymi pieczęciami i podpisami. Dziennik praktyk instruktorskich i skierowanie na praktykę można pobrać ze strony internetowej www.kursyinstruktorskie.edu.pl, zakładka strefa dla kursantów. Login i hasło podane będzie na pierwszych zajęciach.


3.      Terminy i miejsce zajęć kursu instruktora kulturystyki

 

Część ogólna będzie się odbywała w formie e-learningowej (materiały na stronie internetowej).  Egzamin pisemny z części ogólnej (1 termin) zaplanowany jest:

kurs intensywny - połowa kursu (jeśli kurs trwa 14-16 dni, zwykle 2 sobota) lub przedostatni dzień danej edycji kursu (jeśli kurs trwa do 9 dni, zwykle 2 sobota)

kurs weekendowy - połowa danej edycji kursu (zwykle 3 lub 4 sobota)

Informacja o dniu egzaminu jest wysyłana mailem w środę wieczorem 3 dni przed rozpoczęciem danej edycji kursu, a szczegółowa godzina i miejscu egzaminu jest podawana w strefie dla kursantów.

 

miejsce zajęć części specjalistycznej: zajęcia planujemy w sali kulturystyczna APLAUZ FITNESS – Warszawa Bemowo, ul. Radiowa 1a (róg Powstańców Śląskich). Dojazd komunikacją miejską do przystanku RADIOWA autobusami: 106, 112, 171, 184, 220, 406, 410, 507, 523, E-2 oraz tramwajami 5, 23, 24, 28 mapka: www.pas.edu.pl/aplauz ewentualnie również innych miejscach np. wykłady w pobliskich salach wykładowych

 

godziny zajęć części specjalistycznej KURS WEEKENDOWY: Zajęcia z części specjalistycznej planujemy CO TYDZIEŃ w soboty i niedziele w godzinach: w soboty 16.00 - 19.00 w niedziele w godzinach 15.00 - 18.00
6 dni kursowych zajmują zwykle wykłady w godzinach 16.00-21.00 lub 15.00-20.00 


godziny zajęć części specjalistycznej KURS INTENSYWNY: zajęcia planujemy codziennie w godzinach: 8.00 - 12.30 a 6 dni kursowych zajmują zwykle wykłady  grup między 8.00 a 16.00 (po około 4,5 h)

 

W niektóre dni godziny i miejsce zajęć mogą ulec zmianie. Informacja szczegółowa o godzinie i miejscu zajęć jest wysyłana mailem w środę wieczorem 3 dni przed kursem. W sytuacjach wyjątkowych kurs może zostać wydłużony o jeden lub dwa weekendy.

 

Materiały do nauki części ogólnej i specjalistycznej na kursie intensywnym można uzyskać na tydzień przed rozpoczęciem kursu. W tym celu należy wpłacić 350 zł za część ogólną i wysłać maila (najlepiej dołączając potwierdzenie wpłaty lub przelewu w formie skanu) z prośbą o podanie loginu i hasła dostępu.
Na kursie weekendowym materiały udostępniane są na otwarciu 1 dnia kursu.

 


 4.      Uczestnicy kursu instruktora kulturystyki

 

Uczestnikiem kursu może być osoba, która:

1. ukończyła 18 lat;

2. posiada co najmniej wykształcenie średnie (wymagane jest dostarczenie na rozpoczęcie kursu kserokopii dokumentu potwierdzającego uzyskane wykształcenie: średnie lub wyższe);

3. posiada ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kursu (wymagane jest podpisanie oświadczenia na karcie kursanta składanej pierwszego dnia kursu);

4. nie ma przeciwwskazań zdrowotnych i lekarskich do udziału w kursie instruktorskim (wymagane jest podpisanie oświadczenia na karcie kursanta składanej pierwszego dnia kursu);

5. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo (zobacz wykaz przestępstw), o którym mowa w art. 46–50 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2010 nr 127 poz. 857, z późn. zm.), lub określone w rozdziale XIX, XXIII, z wyjątkiem art. 192 i art. 193, rozdziale XXV i XXVI ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.).” (wymagane jest podpisanie oświadczenia na karcie kursanta składanej pierwszego dnia kursu);

6. posiada wysoką sprawność fizyczną pozwalająca na swobodne wykonywanie ćwiczeń i wytrzymanie kilku godzin zajęć ruchowych pod rząd;

7. interesuje się daną dyscypliną (czyta specjalistyczną literaturę, portale branżowe), zna ćwiczenia i zagadnienia podane w programie kursu;


Każdy uczestnik przed kursem musi zaopatrzyć się i DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ z podstawową literaturą na zajęciach - książką Atlas treningu siłowego - Delavier Frederic, PZWL, wydanie 2007 lub nowsze, Stron: 144, cena w księgarniach internetowych około 60 zł – http://goo.gl/KE4Au 

oraz dowolną pozycją z metodyki treningu siłowego, np.


--> Kulturystyka dla każdego – M. Kruszewski – http://goo.gl/3zXh0 

--> Kulturystyka. L. Michalski - http://goo.gl/SeRHz 

--> Metody treningowe. L. Michalski - http://goo.gl/6Ujrv 


 5.      Planowana kadra kursu instruktora kulturystyki

 

Sebastian KULIŃSKI (kierownik kursu) - czołowy polski kulturysta, reprezentant Polski, instruktor sportu w kulturystyce, sędzia kulturystyki PZKFiTS, doświadczony instruktor i trener personalny, wykładowca i egzaminator na kursach instruktora kulturystyki. oraz trenera personalnego. Najważniejsze osiągnięcia:

2008 Mistrzostwa Polski - III miejsce w kat. 70kg-brąz IFBB
2008 Międzynarodowe Mistrzostwa Śląska w Żorach II miejsce w kat.70kg- srebro IFBB
2010 Puchar Mazowsza w Pruszkowie -II miejsce -srebro
2010 Mistrzostwa Polski - IV miejsce w kat. 70kg IFBB
2010 Ogólnopolskie Zawody Kulturystyczne w Słupsku - I miejsce w kat 70kg- złoto IFBB
2011 Mistrzostwa Polski w Częstochowie - I miejsce w kat. 70kg –tytuł Mistrza Polski oraz I miejsce w kat. par kulturystycznych IFBB
2011 Mistrzostwa Polski NAC II miejsce w kat. Athletic Body-tytuł vice-mistrza Polski (kulturystyka klasyczna)
2011 Powołanie do Kadry Narodowej na Mistrzostwa Świata w Luksemburgu
2011 Mistrzostwa Świata w Luksemburgu - 6 miejsce
2011 Puchar Polski NAC I miejsce w kat. pary kulturystyczne- złoto
2011 Puchar Polski NAC II miejsce w kat. Athletic body -strebro
2011 Ponowne powołanie do Kadry Narodowej na Ms.& Mr.Universe w Hamburgu
2011 Ms.&Mr. Universe w kat. od 165cm pierwsza 10tkaoraz inni prowadzący m in. Dariusz Sarnacki Mistrz Polski w Parach Kulturystycznych - 2012, Mistrzostwa Polski w Kulturystyce 2009 kategoria wagowa 80 kg. III miejsce, Debiuty Kulturystyki 2009 kategoria wagowa 75 kg. III miejsce, Zawody Kulturystyczne Pruszków 2009 kategora wagowa 90 kg. i Open I miejsce

 

 


6.
      Cena kursu instruktora kulturystyki

·         Część specjalistyczna z kulturystyki     899 zł brutto

·         Część ogólna                                   350 zł brutto

                                       RAZEM obie części:          1.249 zł brutto

PROMOCJA: Przy jednoczesnym udziale w kursie TRENERA OSOBISTEGO udział w kursie INSTRUKTORA KULTURYSTYKI kosztuje jedyne 600  zł zamiast 1249 zł (oszczędzają Państwo wtedy 649 zł !!!). Grafik jest tak ułożony, że można pogodzić godzinowo oba kursy i wiadomości z obu kursów się znakomicie uzupełniają! Większość kursantów robi właśnie te dwa kursy jednocześnie.

 

v     Z części ogólnej zwolnieni są:
- absolwenci studiów wyższych (licencjackich, magisterskich i podyplomowych) kierunku „wychowanie fizyczne” lub „sport”
- instruktorzy sportu innych dyscyplin i specjalności z państwową legitymacją instruktorską uzyskaną w latach 27.06.1997 – 23.08.2013 na podstawie rozporządzeń Ministra właściwego do spraw sportu
- absolwenci części ogólnej kursu instruktora sportu, którzy uzyskali państwowe zaświadczenie w latach 27.06.1997 – 23.08.2013 na podstawie rozporządzeń Ministra właściwego do spraw sportu
- osoby które zdały w PAS egzamin pisemny z części ogólnej.

v     Płatność ratalna jest możliwa: 500 zł przy zapisie, pozostała kwota do rozpoczęcia kursu.

v     Dla chętnych wystawiamy rachunki za udział w kursie.

v     Istnieje możliwość sfinansowania kursu przez zakład pracy kursanta lub inne podmioty.

v     W cenę kursu wliczone są: zajęcia teoretyczne, zajęcia praktyczne, wynajem obiektów, materiały do zajęć.

Po zakończeniu kursu następuje Egzamin Instruktorski zdawany przed komisją. Osoby, które zaliczą egzamin wpłacają dodatkowo kwotę 100 zł brutto, która obejmuje m.in.: przygotowanie dokumentacji i zaświadczenia, wydanie legitymacji instruktorskiej, certyfikatu w języku angielskim, zgłoszenie do bazy absolwentów).

7.      Planowany ramowy program kursu instruktora kulturystyki

Ostateczny rozkład treści zajęć zostanie podany na 1 spotkaniu i może się różnić od zamieszczonego na stronie

 1 ćwiczenia - KLATKA PIERSIOWA:

a)      powtórzenie wiadomości z zakresu anatomii:

-          budowa mięśni klatki piersiowej

-          przyczepy mięśni klatki piersiowej

-          analiza czynnościowa (ruchy i płaszczyzny)

b)      dobór ćwiczeń angażujących klatkę piersiową – pokaz (demonstracja), omówienie techniki i część praktyczna: wykonywanie ćwiczeń przez studentów

-          złożone

-          izolowane

-          angażowanie różnych aktonów mięśni poprzez dobór odpowiednich ćwiczeń

-          koretywa – udział mięsni klatki piersiowej w niektórych wadach, zasady bezpieczeństwa i asekuracji postawy, ćwiczenia korekcyjne

-          metody intensyfikacji ćwiczeń na klatkę piersiową

-          planowanie makrocykli treningowych

 

2 ćwiczenia - BARKI:

a)      powtórzenie wiadomości z zakresu anatomii

-          budowa stawu barkowego

-          budowa mięśni naramiennych

-          przyczepy mięśni naramiennych
analiza czynnościowa: osie, płaszczyzny ruchu

b)dobór ćwiczeń angażujących mięsnie naramienne - pokaz (demonstracja), omówienie techniki i część praktyczna: wykonywanie ćwiczeń przez studentów

-          złożone

-          izolowane

-          aktywowanie  równych aktonów mięśni poprzez  dobór odpowiednich ćwiczeń

-          korekcja  wad postawy – udział mięsni naramiennych w niektórych wadach postawy

-          metody  zwiększenie intensywności ćwiczeń na mięśnie naramienne

 

3 wykład - ŻYWIENIE, DIETY:

a)      ogólne omówienie współczesnych trendów w żywieniu sportowców i ludzi aktywnych

b)      zapotrzebowanie na składniki pokarmowe w różnych dyscyplinach sportu: sporty siłowe, siłowo-szybkościowe, szybkościowo-wytrzymałościowe itd.

c)      Metody zwiększania masy mięśniowej poprzez odżywianie

d)      Metody odchudzania

e)      Podział diet ze względu na różnice w budowie morfotycznej i wg grup krwi

f)       Podstawowe suplementy stosowane we wspomaganiu wysiłku fizycznego i ich zastosowanie

 

4 wykład - GENEZA + HISTORIA KULTURYSTYKI

                        wykład: świat, Polska

 

5 ćwiczenia – KOŃCZYNY DOLNE:

a)      Mięśnie łydki:

-          budowa anatomiczna (powtórzenie)

-          ogólne zasady treningu łydek w różnych okresach w ciągu roku

-          omówienie poszczególnych ćwiczeń na mięśnie łydek (technika, zasady bezpieczeństwa) połączone z demonstracją           

b)      Miesień dwugłowy  uda:

-          budowa anatomiczna (powtórzenie)

-          ogólne zasady treningu mięśni dwugłowych ud

-          omówienie poszczególnych ćwiczeń na mięśnie dwugłowe ud (technika, zasady bezpieczeństwa) połączone z demonstracją

c)      Mięsień czworogłowy uda

-          budowa anatomiczna (powtórzenie)

-          ogólne zasady treningu mięśni czworogłowych ud

-          omówienie poszczególnych ćwiczeń na mięśnie czworogłowe ud (technika, zasady bezpieczeństwa) połączone z demonstracją

 

6 wykład - ŻYWIENIE – DIETY

a)      dieta w okresie przygotowań do zawodów (redukcyjna)

b)      zastosowanie diety redukcyjnej u osób ćwiczących rekreacyjnie

 

7 ćwiczenia – KOŃCZYNY GÓRNE:

a)      Miesień dwugłowy ramienia:

-           budowa anatomiczna (powtórzenie)

-          ogólne zasady treningu mięśni dwugłowych ramion

-          omówienie poszczególnych ćwiczeń na bicepsy (technika, zasady bezpieczeństwa) połączone z demonstracją     

b)      Mięsień trojgłowy ramienia;

-          - budowa anatomiczna (powtórzenie)

-          ogólne zasady treningu tricepsów w różnych okresach roku i u osób na różnych poziomach zaawansowania

-          omówienie poszczególnych ćwiczeń na bicepsy (technika, zasady bezpieczeństwa) połączone z demonstracją

c) Przedramiona;

-          zasady treningu

-          omówienie ćwiczeń + demonstracja

 

8 wykład - SUPLEMENTACJA I JEJ DOBÓR:

-          dobór suplementacji w róznych okresach treningu i na róznych poziomach zaawansowania

  

9 ćwiczenia i wykład - POZY KULTURYSTYCZNE:

- omówienie póz kulturystycznych

 

10 ćwiczenia - GRZBIET:

-          budowa anatomiczna (powtórka)

-          ogólne zasady treningu mięśni pleców

-          demonstracja i omówienie poszczególnych ćwiczeń na mięśnie pleców

 

11 ćwiczenia - BRZUCH;

-          omówienie budowy i funkcji mieśni brzucha

-          ogólne zasady treningu

-          omówienie poszczególnych ćwiczeń

 

12 ćwiczenia - TRENING AEROBOWY:

-          omówienie istoty treningu aerobowego

-          cele treningu aerobowego

-          ogólne zasady treningu aerobowego

 

13 ćwiczenia - STRETCHING:

-          celowość wykonywnaia stretchingu

-          ogólne zasady wykonywania stretchingu

-          omówienie poszczególnych ćwiczeń

 

14 ćwiczenia

Powtórzenie wiadomości praktycznych i teoretycznych

-        doskonalenie poznanych umiejętności

 

15 egzamin teoretyczny

1. Egzamin teoretyczny z zakresu zdobytej wiedzy

 

16 egzamin praktyczny

1. Egzamin praktyczny-zaliczenie końcowe

 

Szczegółowy program i treści zostaną przedstawione na pierwszych zajęciach i mogą się różnić od zostaną przedstawione na pierwszych zajęciach zamieszczonych na stronie.

 

 

8.      Procedura zgłoszenia kursu instruktora kulturystyki

 

na kurs edycji "LUTY 2019" zapisy są do 29 stycznia 2019

 

na kurs edycji "WIOSNA 2019" zapisy są do 19 marca 2019

 1. Wpłacić 500 zł pierwszej raty (lub pełną kwotę) na konto bankowe: 
                                 POLSKA AKADEMIA SPORTU
                                             ul. Andriollego 1, 01-494 Warszawa
                                   mBank
  (BRE BANK WBE/Łódź)
                                72 1140 2004 0000 3602 7746 3005
                    tytułem: KULTURYSTYKA, imię i nazwisko kursanta

 2. 2. Zapisać się na kurs - wypełnić elektroniczny formularz zgłoszenia

   

   - spełnienie 1 i 2 pkt. gwarantuje miejsce na kursie
  - konsument wypełniając elektroniczny formularz zgłoszeniowy wyraża zgodę na przesyłanie danych dotyczących umowy zawartej na odległość za pośrednictwem adresu email podanego w tym formularzu

   

   3. Zebrać wymagane dokumenty:

  1. Kserokopię ukończenia szkoły średniej lub świadectwa dojrzałości lub dyplomu ukończenia studiów

  2. Kserokopię potwierdzenia wpłaty lub przelewu (całej kwoty)

  3. 2 zdjęcia legitymacyjne (format 3,5 cm x 4,5 cm) podpisane na odwrocie

  4. Wypełnioną i podpisaną własnoręcznie kartę kursanta (do pobrania w dziale dokumenty)

  5. Kserokopię dokumentu zwalniającego z części ogólnej (tylko dla zwolnionych) - np. dyplomu ukończenia studiów wychowania fizycznego lub sportu, legitymacji instruktora sportu, zaświadczenia o ukończeniu części ogólnej instruktora sportu

  6. Kserokopię dokumentu uprawniającego do zniżki (promocje na stronie głównej), jeżeli z tej zniżki korzystasz

  4. Powyższy KOMPLET dokumentów dostarczyć na pierwsze zajęcia w przezroczystej "koszulce" A49.      Dodatkowe informacje i uwagi organizacyjne kursu instruktora kulturystyki

- liczba miejsc jest ograniczona.

- o przyjęciu na kurs decyduje kolejność nadesłanych zgłoszeń i wpłat.

- z uwagi na ewentualne zmiany (miejsce, godziny itp.) prosimy sprawdzić informacje o kursie wysłane do zapisanych osób na maila na 3 dni przed rozpoczęciem zajęć!

- uczestnicy zgłaszają się do szatni 15 minut przed rozpoczęciem zajęć.

- na wszystkie zajęcia obowiązuje strój sportowy.

- zgodnie z art. 27 ustawy o prawach konsumentów z dnia 30 maja 2014r. konsument ma 14 dni na odstąpienie od umowy zawartej na odległość z zastrzeżeniem art. 35 oraz art. 38 ust.1 i art. 38 ust.13

- prośba o udostępnienie loginu i hasła przysłana emailowo skutkuje rozpoczęciem wykonywania usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa i jest związana z art. 35 ustawy o prawach konsumenta z 30 maja 2014r. Dz.U. poz.827 ze zm.

- Zgodnie z ustawą o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 roku (Dz. U. Nr 127, poz. 857, z późn. zm.) "zorganizowane zajęcia w zakresie sportu w związku sportowym oraz w klubie sportowym uczestniczącym we współzawodnictwie organizowanym przez polski związek sportowy może prowadzić wyłącznie trener lub instruktor sportu w rozumieniu ustawy". Polska Akademia Sportu nie ponosi odpowiedzialności za przyznawanie oraz przedłużanie licencji instruktorskich i trenerskich przez okręgowe lub ogólnopolskie związki sportowe.

 

 

 

 


Jesteśmy w rejestrze

Rejestr Profesjonalnych Szkół i Instruktorów Fitness


promocje

rabat 50 zł przy
zapisie do 31 sierpnia sprawdź szczegóły

rabat 350 zł dla
AWF, WSKFiT i EWS sprawdź szczegóły

 

bezpłatne kursy dla bezrobotnych

 

bezpłatny kurs dla zgłaszającego grupę

 

 

partnerzy

kursy na instruktorów trenerów piłki nożnej 

szkolenie na instruktorów kulturystyki

 

szkolenie na instruktorów fitness aerobiku areobiku

 

szkolenie na instruktorów tańca sportowego

 

szkolenie na instruktorów samoobrony

 

szkolenie na instruktorów lekkoatletyki lekkiej atletyki

 

szkolenie na instruktorów narciarstwa

 

szkolenie na instruktorów pływania

 

szkolenie na instruktorów piłki ręcznej nożnej siatkowej koszykówki

 

szkolenie na trenera II 2 klasy w piłce nożnej

 

 

kontakt

tel.: w godz. 10.00 - 20.00, 7 dni w tygodniu  50 485 13 11

mail: kursy@pas.edu.pl