INTENSYWNY KURS INSTRUKTORA TAŃCA W WARSZAWIE, KURS NA INSTRUKTORA TAŃCA W WARSZAWIE

Jak zostać instruktorem sportu lub instruktorem rekreacji ruchowej? Należy ukończyć KURS INSTRUKTORSKI!!!

Zajęcia ruchowe z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi osobami mogą prowadzić osoby posiadające uprawnienia instruktorskie (legitymacje instruktora sportu lub instruktora rekreacji ruchowej). Prowadzenie zajęć bez uprawnień niesie za sobą poważne skutki prawne załamania ustawy i rozporządzeń, narażeniem zdrowia i życia osób biorących udział w tych zajęciach (przepisy kodeksu cywilnego i karnego).

 

Dotyczy to każdego rodzaju zajęć ruchowych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne (kluby, gminy) oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, prowadzących w obiektach, na terenach zamkniętych i w środowisku otwartym, w sposób stały i sezonowy, nieodpłatnie i za odpłatnością, jednorazowo jak i w zorganizowanej działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej w zakresie:
1) zajęć, podczas których prowadzone są różne formy rekreacji ruchowej,
2) innych form aktywnego wypoczynku rekreacyjno-sportowego, a w szczególności: biwaków, obozów, rajdów, zlotów, spływów, turniejów, festynów i zawodów amatorskich.

 

Jeśli jesteś aktywny, lubisz sport i umiesz zarazić swoją pasją innych możesz zostać instruktorem sportu i rekreacji. Nie musisz kończyć studiów wychowania fizycznego, żeby mieć tytuł zawodowy do pracy w sporcie lub rekreacji. Specjalistyczne kursy instruktorskie, kursy trenerskie lub kursy menedżerskie prowadzone przez Polską Akademię Sportu pozwolą Ci uzyskać przydatne uprawnienia do pracy. ZAPRASZAMY!

Jak zostać instruktorem?

 

kursy instruktorskie  Strefa dla kursantów 
  Oferty pracy dla instruktorów
  Absolwenci naszych kursów 

kursy na instruktorów sportu i rekreacji ruchowej

KURSY INSTRUKTORSKIE SPORTU i REKREACJI, SZKOLENIA, KURSY TRENERSKIE I KURSY MENEDŻERSKIE


intensywny kurs na instruktora TAŃCA w Warszawie

prawd. 17 sierpnia - 2 września 2017

kurs bardzo intensywny 17 dni codziennie po 10 h dziennie

jest to specjalistyczny kurs instruktora rekreacji ruchowej,
a dla najlepszych jest możliwość uzyskania tytułu instruktora sportu

kurs intensywny we współpracy
z
Egurrola Dance Studio (już XI edycja)

inny weekendowy kurs instr. tańca sportowego
w Warszawie odbędzie się w terminach:
 
25 marca - 21 maja 2017 (
weekendowy, 7 tygodni)
 21 października - 3 grudnia 2017 (weekendowy, 7 tygodni)

chętnych na ten kurs prosimy o bezpłatną rezerwację miejsca
lub o  zapisanie się na kurs i wpłacenie pierwszej raty

Zaliczenie kursu i zdanie egzaminu końcowego skutkuje otrzymaniem:

Zawodowych kwalifikacji Instruktora rekreacji ruchowej lub instrukotra sportu ze specjalnością: Taniec Towarzyski, Taniec Hip Hop, Taniec Jazzowy

Legitymacji Instruktorskiej wydanej na podstawie Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 roku w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania.

Certyfikatu Instruktorskiego w języku angielskim z wpisanym programem kursu, uznawanego w krajach Unii Europejskiej, potwierdzającego odbycie kursu i uzyskanie zawodowych kwalifikacji jako instruktora tańca w swojej specjalności.
 

Tylko w tej edycji:
 

▸  Możliwość wybrania specjalności:  Taniec Jazzowy, Taniec Hip hop, Taniec Towarzyski

▸  Praktyki pod okiem m.in. uznanych na świecie nauczycieli 13-tej edycji międzynarodowych warsztatów - Europejskich Spotkań Tanecznych

▸  Zajęcia ukierunkowane na metodykę nauczania osób na różnym poziomie zaawansowania oraz podstawy wielu technik tańca: klasycznego, jazzowego, hip hop, towarzyskiego, współczesnego. Oprócz tego zasady partnerowania, kompozycja tańca, rytmika, metodyka prowadzenia zajęć z dziećmi, tańce narodowe i wiele innych.

▸  Możliwość otrzymania Certyfikatu wydanego przez Egurrola Dance Studio i podpisanego przez samego Agustina Egurrolę, rekomendującego kursanta do pracy w charakterze instruktora tańca.

▸  Na najlepszych uczestników kursu możliwość uzyskania uprawnień i legitymacji Instruktora Sportu w wybranej specjalności oraz propozycja pracy w Egurrola Dance Studio!

Zajęcia teoretyczne i praktyczne poprowadzą doskonali teoretycy i praktycy tańca posiadający odpowiednie kwalifikacje, znaczące osiągnięcia i wieloletnie doświadczenie.

 

Zapraszamy wszystkich, którzy:

- marzą o pracy w charakterze instruktora tańca,
- prowadzą już zajęcia, ale ich wiedza jest niepełna i chcieliby ją usystematyzować oraz poprzeć odpowiednimi uprawnieniami zawodowymi,
- są znakomitymi nauczycielami tańca i chcieliby uzupełnić posiadaną już wiedzę i podszlifować umiejętności.


 


 

ORGANIZATORZY:

  • Polska Akademia Sportu www.kursyinstruktorskie.edu.pl - prowadzi kursy dla dorosłych w zakresie uprawnień instruktora rekreacji ruchowej, trenera osobistego (personalnego), menedżera sportu oraz instruktora odnowy biologicznej. Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dziennik Ustaw 2014 nr 0 poz. 1145)

  • Egurrola Dance Studio

1.      Uprawnienia kursu instruktora tańca

Po zaliczonym kursie i zdanym egzaminie instruktorskim kursant otrzymuje legitymację instruktora rekreacji ruchowej w danej specjalności wg wzoru. Absolwent kursu uzyskuje uprawnienia zawodowe ZGODNE Z USTAWĄ O SPORCIE oraz rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Legitymacja wystawiana jest max. w ciągu 2-3 TYGODNI od zdania egzaminu! Dodatkowo absolwent otrzymuje zaświadczenie o uzyskaniu kwalifikacji zawodowych instruktora oraz CERTYFIKAT INSTRUKTORSKI w języku angielskim ze szczegółowym programem kursu, numerem, podpisem i pieczęcią, umożliwiającym podjęcie legalnej pracy we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

Kurs instruktora tańca przygotowuje i uprawnia absolwentów do pracy w związkach sportowych, klubach sportowych, rekreacyjnych i komercyjnych, ośrodkach sportu, rekreacji i kultury, placówkach wypoczynku, na obozach i koloniach, prowadzenia zajęć w ramach lekcji wychowania fizycznego (podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli). Absolwent może także założyć własną szkółkę lub klub rekreacyjny w formie działalności gospodarczej i prowadzić komercyjne zajęcia z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Kurs może być też doskonałym odświeżeniem i usystematyzowaniem wiadomości dla osób już prowadzących zajęcia.

Wszystkie legitymacje wydaje Rektor Polskiej Akademii Sportu, następnie są one rejestrowane w bazie absolwentów i mogą być honorowane  we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Legitymacja instruktorska jest dokumentem uprawniającym do pracy w charakterze instruktora!

 Format 147 x 99 mm, wykonanie na papierze białym, oprawa twarda, imitacja skóry w kolorze czerwonym.

rozmiar i wygląd legitymacji

 

2.      Struktura kursu instruktora tańca (250 h zajęć !!!)

Część ogólna kursu (teoria) – 100 godzin lekcyjnych (75 godzin zegarowych). Zajęcia z części ogólnej będą się odbywały w formie e-learningowej (materiały na stronie internetowej). Ta cześć kończy się egzaminem ogólnym (pisemnym opisowym). Przysługuje 1 bezpłatna poprawka w wyznaczonym przez PAS terminie. Część ogólna obejmuje przedmioty podstawowe i kierunkowe (m.in. anatomia ogólna, anatomia czynnościowa aparatu ruchu, fizjologia człowieka, pedagogika, psychologia, pierwsza pomoc przedmedyczna, teoria sportu i treningu sportowego, metodyka wychowania fizycznego, teoria rekreacji ruchowej, fizjologia wysiłku fizycznego, prawo w sporcie, emisja głosu, korektywa i kompensacja, żywienie i dietetyka, itp.). Materiały i zagadnienia egzaminacyjne dostępne są na stronie internetowej www.kursyinstruktorskie.edu.pl, zakładka strefa dla kursantów. Login i hasło podane będzie na pierwszych zajęciach.
Z tej części zwolnieni są:
- absolwenci studiów wyższych (licencjackich, magisterskich i podyplomowych) kierunku „wychowanie fizyczne” lub „sport”
- instruktorzy sportu innych dyscyplin i specjalności z państwową legitymacją instruktorską uzyskaną w latach 27.06.1997 – 23.08.2013 na podstawie rozporządzeń Ministra właściwego do spraw sportu
- absolwenci części ogólnej kursu instruktora sportu, którzy uzyskali państwowe zaświadczenie w latach 27.06.1997 – 23.08.2013 na podstawie rozporządzeń Ministra właściwego do spraw sportu
- osoby które zdały w PAS egzamin pisemny z części ogólnej.

  

Część specjalistyczna (teoria i praktyka) - 150 godzin lekcyjnych (112,5 godzin zegarowych):

· Część specjalistyczna (ćwiczenia) – Część ta przeprowadzona będzie w formie wykładów i zajęć praktycznych i zakończy się egzaminem specjalistycznym. W ramach egzaminu wymagana będzie znajomość materiału przekazanego w trakcie kursu (przede wszystkim dotycząca wybranej specjalności). W trakcie egzaminu trzeba będzie zaprezentować umiejętność prowadzenia zajęć dla wyznaczonej przez komisję grupy uczestników. W ramach wniesionej opłaty za kurs przysługuje 1 bezpłatna poprawka w wyznaczonym przez organizatora terminie. Szczegółowe wymagania egzaminacyjne, zasady uczestnictwa w zajęciach i odrabiania nieobecności podane będą na pierwszych zajęciach.

Praca własna kursanta i samokształcenie - przyswojenie i analiza wskazanej literatury specjalistycznej, stron internetowych, obserwacja i analiza imprez sportowych, realizacja przez kursantów wyznaczonych zadań: np. opracowanie regulaminów zawodów sportowo - rekreacyjnych, przygotowanie konspektów na podane tematy, opracowanie programu obozu sportowego, itp. Kierownik kursu na pierwszych zajęciach omawia warunki zaliczenia i rodzaj wykonywanych zadań. 

· Praktyki instruktorskie – odbywane są w trakcie kursu w Egurrola Dance Studio, podczas kursu w ramach warsztatów/spotkań tanecznych

 

Zaliczenia i egzaminy:

Uczestnicy kursu muszą uzyskać zaliczenie z poszczególnych przedmiotów (na podstawie obecności na zajęciach oraz egzaminów cząstkowych), aby uzyskać dopuszczenie do egzaminów końcowych. Egzaminy końcowe odbędą się w dniu 30 sierpnia.

W ramach egzaminu wymagana będzie znajomość materiału przekazanego w trakcie kursu. Największy nacisk komisja egzaminacyjna kładzie na tematy związane z wybraną specjalnością, ale ważna jest znajomość całego materiału stanowiącego treści programowe kursu.

W trakcie egzaminu trzeba będzie zaprezentować umiejętność prowadzenia zajęć dla wyznaczonej grupy uczestników. Ważne będzie dopasowanie przebiegu prowadzonych zajęć zarówno do ich wieku, jak i poziomu zaawansowania.
W przypadku niepowodzenia na egzaminie w ramach wniesionej opłaty za kurs przysługuje 1 bezpłatna poprawka w wyznaczonym przez organizatora terminie. Szczegółowe wymagania egzaminacyjne i zasady uczestnictwa w zajęciach podane będą na zebraniu organizacyjnym.

Osoby zainteresowane otrzymaniem uprawnień Instruktora Sportu powinny zgłosić ten fakt Kierownikowi Kursu Joannie Szokalskiej oraz opiekunowi wybranej specjalności, w pierwszych dniach zajęć . Po uzyskaniu akceptacji Kursant jest zobowiązany do napisania konspektu zajęć i złożenia go na ręce Kierownika Kursu na co najmniej 3 dni przed przystąpieniem do egzaminów końcowych.

Szczegółowy program zostanie przesłany uczestnikom drogą mailową ok. 5 dni przed kursem.  Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w grafiku przed i w trakcie trwania Kursu
.

 

3.      Terminy i miejsce zajęć kursu instruktora tańca

Terminy i miejsce:

- wszystkie zajęcia będą się odbywały w salach wykładowych i ćwiczeniowych w siedzibie EDS-u w Żwirki i Wigury 99a w godzinach 9.00 - 21.00 z przerwami na posiłki i krótki odpoczynek.
- zajęcia dydaktyczne odbędą się w dniach  15-29 sierpnia. 30 sierpnia odbędą się egzaminy końcowe


najbliższe możliwe noclegi (100 metrów od  miejsca zajęć):

1. Dom Studenta nr 1 MUCHOMOREK ul. Żwirki i Wigury 97/99 02-089 Warszawa Recepcja tel. 22 554 70 00 Administracja tel. 22 554 74 71 faks 22 822-19-19 e-mail: ds1@uw.edu.pl www: http://www.ds1.uw.edu.pl/ds/doku.php?id=dom_studenta_nr1

2. Dom Studenta nr 2 ŻWIREK, ul. Żwirki i Wigury 95/97, 02-089 Warszawa, Recepcja tel. 22 554 80 00, 22 822 24 07 faks 22 823 77 71 e-mail: ds2@uw.edu.pl www: http://oks.uw.edu.pl/akademiki/akademiki/dom-studenta-nr-1-zwirek-i-dom-studenta-nr-2-muchomorek/
 

Osoby, które z ważnych przyczyn (zdrowotnych, osobistych) nie mogą uczestniczyć wdanych zajęciach, mają obowiązek uzupełnić wiadomości we własnym zakresie.
 

3.      Terminy i miejsce zajęć kursu instruktora tańca

Zajęcia z części ogólnej i specjalistycznej będą się odbywały codziennie  w godzinach 9.00 – 21.00 z przerwami na posiłki i krótki odpoczynek w siedzibach EDS-u przy ul. Żwirki i Wigury 99a - dojazd i ew. także w Alejach Jerozolimskich 91.

Zajęcia z części ogólnej będą się odbywały w formie blended learningu: część wykładów będzie w tradycyjnej formie wykładów z prowadzącym a część w formie samokształcenia z materiałów ze strony internetowej. Login i hasło do materiałów można uzyskać przed kursem po uiszczeniu wpłaty I raty po wysłaniu maila do PAS z prośbą o podanie dostępu.

Osoby, które z ważnych przyczyn (zdrowotnych, osobistych) nie mogą uczestniczyć w danych zajęciach z części ogólnej, mają obowiązek uzupełnić wiadomości z materiałów dostępnych na stronie internetowej.

 

4.      Uczestnicy kursu instruktora tańca

Uczestnikiem kursu może być osoba, która:

1. ukończyła 18 lat;

2. posiada co najmniej wykształcenie średnie (wymagane jest dostarczenie na rozpoczęcie kursu kserokopii dokumentu potwierdzającego uzyskane wykształcenie: średnie lub wyższe);

3. posiada ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kursu (wymagane jest podpisanie oświadczenia na podaniu o przyjęcie na kurs);

4. nie ma przeciwwskazań zdrowotnych i lekarskich do udziału w kursie instruktorskim (wymagane jest podpisanie oświadczenia na podaniu o przyjęcie na kurs);

5. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo (zobacz wykaz przestępstw), o którym mowa w art. 46–50 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2010 nr 127 poz. 857, z późn. zm.), lub określone w rozdziale XIX, XXIII, z wyjątkiem art. 192 i art. 193, rozdziale XXV i XXVI ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.).” (wymagane jest podpisanie oświadczenia na podaniu o przyjęcie na kurs);

6. posiada wysoką sprawność fizyczną pozwalająca na swobodne wykonywanie ćwiczeń i wytrzymanie kilku godzin zajęć ruchowych pod rząd;

7. interesuje się daną dyscypliną (czyta specjalistyczną literaturę, portale branżowe), zna ćwiczenia i zagadnienia podane w programie kursu; posiada znajomość, doświadczenie i bardzo dobre umiejętności techniczne min. 1 stylu tańca (np. klasa taneczna C w tańcach towarzyskich LUB dyplomy i puchary na turniejach LUB kilkuletnie doświadczenie taneczne LUB praktyka instruktorska itp.).


5.      Planowana kadra kursu instruktora tańca

NADZÓR NAD KURSEM
Agustin Egurrola
Choreograf, tancerz, pedagog, sędzia,  juror programu "You Can Dance - Po prostu tańcz", choreograf "Tańca  z Gwiazdami", dyplomowany nauczyciel tańca World Dance and Dance Sport Council, absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie (specjalizacja - taniec), absolwent Podyplomowych Studiów Menedżerskich na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Prezes Fundacji "Świat Tańca", Dyrektor Artystyczny Warszawskiego  Festiwalu Tańca (od 2000-2003), organizator Mistrzostw Świata i Europy w Tańcu Nowoczesnym (Warszawa 2003). Wielokrotny Mistrz Polski w tańcach latynoamerykańskich i South-American Show Dance Akademicki, Amatorów /otwartych i zamkniętych Mistrzostw/ oraz Zawodowców.

Jednym z powodów do satysfakcji dla Agustina Egurroli jest działalność EGURROLA DANCE STUDIO, założonej przez niego wspaniałej szkoły tańca, a fakt, że prowadzone przez niego zespoły oraz prezentowane układy taneczne, są niezmiennie bardzo wysoko oceniane, stanowi rekompensatę za trud włożony w przygotowania. Tylko w 2002 roku dwie, będące pod opieką Agustina Egurroli formacje, zdobyły jednocześnie tytuły Mistrza i Wice-mistrza Europy w tańcu nowoczesnym. Sukces ten powtarzają również w Warszawie w roku 2003 zdobywając po raz kolejny tytuły Mistrza i Wicemistrza Europy.

Tworzył oprawę choreograficzną do najważniejszych przedsięwzięć estradowych i rozrywkowych w Polsce. Układał ruch sceniczny do Festiwali w Opolu i Sopocie oraz takich wydarzeń jak: Sopot Hit Festiwal (2008, 2009), Eska Music Awards (2009, 2010, 2011), Viva Comet (2010,2011), Bydgoszcz Hit Festiwal (2010). Pracował przy realizacji telewizyjnych show sylwestrowych dla TVP, odpowiadając za stronę choreograficzną tych wydarzeń. Program "Tour de Maryla" (TVP1) z jego oprawą znalazł się w gronie finalistów międzynarodowego festiwalu telewizyjnych audycji rozrywkowych "Róże Montreu".

Agustin Egurrola od pierwszej edycji odpowiada za całość choreografii i oprawy artystycznej niezwykle popularnego i barwnego show "Taniec z gwiazdami", był też współautorem scenariusza i choreografem trasy koncertowej "Taniec z Gwiazdami, czyli telewizyjne szaleństwo w Twoim mieście". Agustin jest  przewodniczącym jury tanecznego show TVN "You Can Dance”.

KIEROWNIK KURSU
Joanna Szokalska
 Joanna jest absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego, sędzią międzynarodowym, dyplomowanym nauczycielem tańca World Dance and Dance Sport Council ze stopniem Licentiate, posiada tytuł Instruktora Sportu.

Posiada ponad 20 tytułów Mistrza Polski (Amatorskich i Zawodowych Par Tanecznych), finalistka Mistrzostw Europy i Świata. Przez wiele lat choreograf i trener jednej z najbardziej utytułowanych grup tanecznych - Luz (vice mistrzów Świata, wielokrotnych Mistrzów Polski), choreograf wielu edycji programu You Can Dance - Po prostu tańcz!

Związana jest z Egurrola Dance Studio od 20 lat pełniąc m.in. rolę wicedyrektora, a następnie wiceprezesa. Jako wieloletnia tancerka, instruktorka i choreograf poznała środowisko w różnych aspektach i potrafi swobodnie się w nim poruszać. Jest osobą odpowiedzialną za planowanie i sprawowanie merytorycznej kontroli nad kluczowymi imprezami tanecznymi szkoły. Organizuje międzynarodowe Warsztaty taneczne z udziałem choreografów i tancerzy z różnych krajów, gdzie udział bierze nawet ponad 1000 osób jednocześnie. Do tej pory zorganizowała ponad 30 dużych imprez tego typy (Europejskie Spotkania Taneczne, DanceMania, JazzMania, HipHopMania, SalsoMania) i kilkadziesiąt mniejszych. Organizuje Kwalifikacyjne Zawodowe Kursy dla Instruktorów Tańca.Maciej Zakliczyński

(opiekun specjalności taniec towarzyski)
- historia tańców towarzyskich,
- podstawy tańców towarzyskich,
- metodyka nauczania i technika tańca towarzyskiego na poziomie podstawowym i zaawansowanym,

Tancerz zawodowy i choreograf, dyplomowany nauczyciel tańca towarzyskiego, pedagog oraz trener par tańca sportowego.

Jest absolwentem Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, w 2001 ukończył naukę na Wydziale Filologicznym, na kierunku Kulturoznawstwo, zakres teatrologia.

Ma na swoim koncie współpracę z programem telewizji TVN "Taniec z Gwiazdami" . Wyszkolił m.in. finalistów Mistrzostw Polski Juniorów i Młodzieży, finalistów Akademickich Mistrzostw Polski. 
 

 
Katarzyna Mieczkowska

(opiekun specjalności taniec jazzowy)

- historia tańca jazzowego,
- podstawy tańca jazzowego,
- metodyka nauczania i technika tańca jazzowego na poziomie podstawowym i zaawansowanym

W 2008 roku ukończyła Akademię Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, na wydziale Nauk Pedagogicznych, kierunek Pedagogika, zakres lokalna polityka edukacyjnaW 2011 roku ukończyła Akademię Muzyczną im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi, wydział Kompozycji, Teorii Muzyki, Rytmiki I Edukacji Artystycznej, kierunek Edukacja Artystyczna
w Zakresie Sztuki Muzycznej, specjalność choreografia i techniki tańca. Posiada duże doświadczenie i sukcesy w pracy trenerskiej - jej zespół zdobył w ostatnim roku Vice Mistrzostwo Polski i Europy.Kama Akucewicz

- podstawy tańca klasycznego,
- historia tańca i baletu,

Absolwentka Państwowej Szkoły Baletowej w Warszawie,
Absolwentka Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej im. R. Turczynowicza w Warszawie, Absolwentka Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie na wydziale Edukacji Muzycznej, Kierunek Wychowanie Muzyczne, zakres pedagogika baletu.

Odbyła roczny staż artystyczny w zespole baletowym Teatru im. Kirowa w Leningradzie. Jako solistka tańczyła we wszystkich spektaklach baletowych Teatru Wielkiego - Opery Narodowej w Warszawie w kraju oraz na tournee po Europie i USA. Jest laureatką I nagrody IV Ogólnopolskiego Konkursu Tańca i Choreografii - Gdańsk 1982. Od ponad 10 lat prowadzi zajęcia taneczne dla dzieci i dorosłych.

 

joanna_kozłowskaJOANNA KOZŁOWSKA

(opiekun specjalności taniec hip hop)

– historia tańców ulicznych,
– podstawy tańca hip hop i innych tańców ulicznych,
– metodyka nauczania i technika tańca hip hop na poziomie podstawowym i zaawansowanym.

Czynny pedagog. Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. Wykwalifikowany instruktor tańca sportowego. Wielokrotna finalistka Mistrzostw Polski i reprezentantka Polski  w czasie Mistrzostw Europy, a także finalistka programu „You Can Dance – Po prostu tańcz!”. Szkoliła się m.in. w Pineapple Dance Studio w Londynie i w Broadway Dance Center w Nowym Yorku, a także w Los Angeles pod okiem najlepszych specjalistów z hip hopu. Wraz z Zawodową Grupą Taneczną VOLT występowała w czasie największych imprez i wydarzeń kulturalnych w Polsce.

Obecnie jeden z najlepiej wykwalifikowanych instruktorów hip hopu w Polsce


 

karolina_kroczakKAROLINA KROCZAK

– podstawy tańca współczesnego,
– metodyka nauczania i technika tańca współcznego na poziomie podstawowym,
– kompozycja tańca
– partnerowanie w tańcu.

Tancerka i choreograf, nauczyciel specjalizujący się w technikach: taniec współczesny, physical modern, modern jazz, pilates. Choreograf piątej edycji programu “You Can Dance – Po Prostu Tańcz!”. Jako tancerz i choreograf pracowała m.in. z Jackiem Łumińskim, Sylwią Hefczyńską-Lewandowską, Januszem Skubaczkowskim, Barbarą Sier-Janik, Luise Frank, Neilem Fisherem, Jaro Vinarskym, Georgem Blashke, Hilke Diemerem, Juanem de Torres.

 
 

Andrzej Wołosz
- podstawy tańców narodowych
Dyplomowany instruktor tańca i choreograf specjalizujący się w Polskich Tańcach Narodowych, Polskich Tańcach Regionalnych. Wyróżniony dyplomem Ministerstwa Kultury i  Sztuki. Współpracował przy tworzeniu wielu występów i programów dla Ludowego Zespołu Artystycznego PROMNI, prezentowanych na największych scenach w kraju i za granicą.


 

agata_pankowskaAGATA PANKOWSKA

– rytmika i umuzykalnienie

Absolwentka rytmiki, studentka choreografii i teorii tańca na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie. Tańczyła w wielu spektaklach realizowanych przez warszawskie teatry. Od 2014 roku wykłada technikę ruchu i kompozycję ruchu na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina. Uczy także techniki ruchu, rytmiki oraz improwizacji fortepianowej w Zespole Szkół Muzycznych nr 4 w Warszawie.

Brała udział w licznych konferencjach i warsztatach z zakresu tańca współczesnego i improwizacji tanecznej. Interesuje się łączeniem muzyki oraz ruchu w improwizacji i choreografii.

oraz ew. inni wybitni trenerzy i instruktorzy tańca. Szczegóły będą podane przed samym rozpoczęciem kursu.

 

6.      Cena kursu instruktora tańca

Poniższa cena dotyczy wyłącznie edycji INTENSYWNEJ w EDS. Płatności dokonujemy tylko w ratach.

SPECJALNA CENA*: 2150 zł

*Przysługująca osobom wpłacającym pierwszą ratę w I terminie promocyjnym, czyli do 15 kwietnia 2016 r.

Wysokość I raty, a więc i całkowitego kosztu udziału w Kursie zależy od terminu wpłaty:

I rata
– 850 zł, jeśli wpłata dokonana jest do 15.04.2016 r.
– 950 zł, jeśli wpłata tej raty dokonana jest do dnia 31.05.2016 r.
– 1050 zł, jeśli wpłata I raty dokonana jest do dnia 15.07.2016 r.
– 1150 zł, jeśli wpłata I raty dokonana jest do dnia 13.08.2016 r.

II rata
- 1300 zł należy wpłacić przed rozpoczęciem kursu.


Osoby, które zwolnione są z części ogólnej wnoszą opłatę pomniejszoną o kwotę 250 zł, która zostaje odjęta od drugiej raty zgodnej z cennikiem kursu.

O wysokości raty decyduje data wpłynięcia pieniędzy na konto Organizatora, a nie data wysłania pieniędzy.

Cena zawiera:

- opłatę za część ogólną,

- opłatę za część specjalistyczną,

- opłatę za egzamin + opłatę za dyplom, legitymację instruktorską

- opłatę za ewentualny egzamin poprawkowy,

- praktyki (w ramach międzynarodowych warsztatów tanecznych)

v     Dla chętnych wystawiamy rachunki za udział w kursie.

v     Istnieje możliwość sfinansowania kursu przez zakład pracy kursanta lub inne podmioty, np. Urząd pracy (instytucje finansujące kurs i płacące po jego zakończeniu wnoszą najwyższą opłatę bez możliwości korzystania z niższych opłat promocyjnych).

 

7.      Planowany ogólny program kursu instruktora tańca 

Program kursu obejmuje zajęcia umożliwiające zdobycie i uzupełnienie wiedzy i umiejętności umożliwiających prowadzenie zajęć tanecznych dla różnych grup wiekowych i o różnym stopniu zaawansowania tanecznego.

Kilkuletnie doświadczenie w realizowaniu tego rodzajów kursu zaowocowało opracowaniem programu elastycznego, dopasowanego do oczekiwań uczestników, stale zmieniających się warunków i wymogów rynku.

Kurs składa się z części ogólnej i specjalistycznej;

Wybrane przedmioty z części ogólnej realizowane w formie wykładów:
1. Anatomia ogólna i czynnościowa
2. Teoria i metodyka rekreacji ruchowej
3. Organizacja imprez rekreacyjnych i turystycznych
4. Fizjologia wysiłku
5. Pierwsza pomoc przed medyczna.
6. Pedagogika

Wybrane przedmioty realizowane w formie e-learningu:

7. Emisja głosu
8. Prawo i odpowiedzialność instruktora tańca
9. Gimnastyka korekcyjna
10. Żywienie i dietetyka
11. Odnowa biologiczna

Wybrane przedmioty z części specjalistycznej:

12. Historia tańca w Polsce i na świecie - historia tańca klasycznego, jazzowego, towarzyskiego i tańców ulicznych,
13. Rytmika z umuzykalnieniem,
14. Metodyka nauczania w tym min. dobór ćwiczeń dla poszczególnych grup wiekowych - metodyka nauczania podstaw tańca -  hip hop, jazzowego, towarzyskiego, klasycznego;
15. Technika i elementy tańców - hip hop, jazzowego, współczesnego, towarzyskiego, klasycznego, polskich tańców narodowych;
16. Choreografia i metodyka nauczania tańca na poziomie zaawansowanym - w zależności od wybranej specjalności - Taniec Towarzyski, Taniec Hip Hop, Taniec Jazzowy
17. Kompozycja tańca;
18. Metody pracy z partnerem i nauka partnerowania ;

Szczegółowy program zostanie przesłany uczestnikom drogą mailową oraz przekazany w trakcie kursu. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w grafiku przed i w trakcie trwania Kursu;

 

8.      Procedura zgłoszenia kursu instruktora tańca

Poniższa cena dotyczy wyłącznie edycji INTENSYWNEJ w EDS. Płatności dokonujemy tylko w ratach.
 

SPECJALNA CENA*: 2150 zł

*Przysługująca osobom wpłacającym pierwszą ratę w I terminie promocyjnym, czyli do 15 kwietnia 2016 r.

Wysokość I raty, a więc i całkowitego kosztu udziału w Kursie zależy od terminu wpłaty:

I rata
– 850 zł, jeśli wpłata dokonana jest do 15.04.2016 r.
– 950 zł, jeśli wpłata tej raty dokonana jest do dnia 31.05.2016 r.
– 1050 zł, jeśli wpłata I raty dokonana jest do dnia 15.07.2016 r.
– 1150 zł, jeśli wpłata I raty dokonana jest do dnia 13.08.2016 r.

II rata
- 1300 zł należy wpłacić przed rozpoczęciem kursu.


Osoby, które zwolnione są z części ogólnej wnoszą opłatę pomniejszoną o kwotę 250 zł, która zostaje odjęta od drugiej raty zgodnej z cennikiem kursu.

 

1. Wpłacić pierwszą ratę lub całość na konto bankowe: 
                                   POLSKA AKADEMIA SPORTU
                                           01-461 Warszawa
                                 mBank
(BRE BANK WBE/Łódź)
                              95 1140 2004 0000 3202 5484 8110
tytułem: TANIEC SIERPIEŃ, imię i nazwisko kursanta i
wybraną specjalność (Taniec Towarzyski, Taniec Hip Hop, Taniec Jazzowy)

2. Zapisać się na kurs - wypełnić elektroniczny formularz zgłoszenia

i wpisać w polu o sobie JEDNĄ wybraną specjalność (Taniec Towarzyski, Taniec Hip Hop, Taniec Jazzowy)
 

 - spełnienie 1 i 2 pkt. gwarantuje miejsce na kursie
- konsument wypełniając elektroniczny formularz zgłoszeniowy wyraża zgodę na przesyłanie danych dotyczących umowy zawartej na odległość za pośrednictwem adresu email podanego w tym formularzu

 

 3. Zebrać wymagane dokumenty:

1. Kserokopię ukończenia szkoły średniej lub świadectwa dojrzałości lub dyplomu ukończenia studiów

2. Kserokopię potwierdzenia wpłaty lub przelewu (całej kwoty)

3. 2 zdjęcia legitymacyjne (format 3,5 cm x 4,5 cm) podpisane na odwrocie

4. Wypełnioną i podpisaną własnoręcznie kartę kursanta (do pobrania w dziale dokumenty)

5. Kserokopię dokumentu zwalniającego z części ogólnej (tylko dla zwolnionych) - np. dyplomu ukończenia studiów wychowania fizycznego lub sportu, legitymacji instruktora sportu, zaświadczenia o ukończeniu części ogólnej instruktora sportu

6. Kserokopię dokumentu uprawniającego do zniżki (promocje na stronie głównej), jeżeli z tej zniżki korzystasz

4. Powyższy KOMPLET dokumentów dostarczyć na pierwsze zajęcia w przezroczystej "koszulce" A4


9.      Dodatkowe informacje i uwagi organizacyjne kursu instruktora tańca

- liczba miejsc jest ograniczona.

- o przyjęciu na kurs decyduje kolejność nadesłanych zgłoszeń i wpłat.

- z uwagi na ewentualne zmiany (miejsce, godziny itp.) prosimy sprawdzić ten dokument na 3 dni przed rozpoczęciem zajęć!

- uczestnicy zgłaszają się do szatni 15 minut przed rozpoczęciem zajęć.

- na wszystkie zajęcia obowiązuje strój sportowy.

- zgodnie z art. 27 ustawy o prawach konsumentów z dnia 30 maja 2014r. konsument ma 14 dni na odstąpienie od umowy zawartej na odległość z zastrzeżeniem art. 35 oraz art. 38 ust.1 i art. 38 ust.13

- prośba o udostępnienie loginu i hasła przysłana emailowo skutkuje rozpoczęciem wykonywania usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa i jest związana z art. 35 ustawy o prawach konsumenta z 30 maja 2014r. Dz.U. poz.827 ze zm.

- Zgodnie z ustawą o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 roku (Dz. U. Nr 127, poz. 857, z późn. zm.) "zorganizowane zajęcia w zakresie sportu w związku sportowym oraz w klubie sportowym uczestniczącym we współzawodnictwie organizowanym przez polski związek sportowy może prowadzić wyłącznie trener lub instruktor sportu w rozumieniu ustawy". Polska Akademia Sportu nie ponosi odpowiedzialności za przyznawanie oraz przedłużanie licencji instruktorskich i trenerskich przez okręgowe lub ogólnopolskie związki sportowe.

 

 

  

kontakt

tel.: w godz. 10.00 - 20.00, 7 dni w tygodniu  50 485 13 11

mail: kursy@pas.edu.pl